3
okt
Undervisningshuset, sal L, Uppsala

Docentföreläsningar NJ-fakulteten

docentföreläsningar |

Docentföreläsning av Maria Viketoft i ämnet biologi: Nematoder - grödornas osynliga fiender, eller?

Sammanfattning

Inom jordbrukssektorn har fokus legat på de nematoder (rundmaskar) som orsakar tydliga skador på grödor och framtagande av kontrollmetoder för att komma tillrätta med dessa nematoder. I min forskning fokuserar jag på de frilevande nematoder som inte ger lika tydliga och allvarliga symptom på grödorna och där vissa till och med är nyttiga genom att de äter på bakterier, svampar eller andra nematoder. Jag presenterar två aspekter på hur detta vetenskapliga fält kan bidra till ett helhets- och systemtänkande vad det gäller nematoder och deras roll inom jordbruket.

 

För det första är det inte bara nematoderna som har en effekt på de grödor man odlar, det motsatta förhållandet gäller också där alla växande växter påverkar samtliga nematoder som finns i marken. Jag kommer visa på att växter skiljer sig åt i sin effekt på nematoder, från vanliga betesmarksväxter till vilda invasiva växtarter.  Jag kommer också att visa att detta är viktigt att ta hänsyn till det vid val av mellangrödor samt att det har för betydelse för nematodernas rumsliga utbredning.

 

För det andra är inte nematoder de enda organismer som finns i marken utan de ingår i en näringsväv där nematoderna lever av vissa organismer samtidigt som de själva är byten åt andra. Här vill jag visa hur kunskap om dessa interaktioner med andra markorganismer kan användas för att förstå angrepp av växtsjukdomar samt ge möjligheter för biologisk kontroll. 

Fakta
Tid: 2017-10-03 09:00 - 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Undervisningshuset, sal L

Kontaktinformation

Elisabeth Pettersson
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
elisabeth.pettersson@slu.se, 018-67 10 25

Sidansvarig: par.aronsson@slu.se