29
maj
Jordberga gård på Söderslätt

Hållbart uttag av biomassa från jordbrukslandskapet i den cirkulära ekonomin

seminarier, workshops |

Partnerskap Alnarp bjuder in till seminariet ”Hållbart uttag av biomassa” den 29 maj 2017, inom Skåne Innovation Week, för att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Förhoppningen är att seminariet ska leda till ett ökat samarbete mellan olika myndigheter, universitet, organisationer och företag som tillsammans vill utveckla den cirkulära ekonomin.

Program

09.30 

Start

 

Inledning
Johanna Mossberg, f3 – samverkan för förnybara drivmedel

 

Hur biologisk mångfald kan bli vinnare vid rätt sorters skörd av biomassa i landskapet
Urban Emanuelsson, CBM, SLU Uppsala

 

Gräs till biogas gör åkermark till kolsänka
Lovisa Björnsson, LTH

 

Bensträckare

 

Färska och ensilerade grödor för biogasproduktion – hur påverkas biogasens produktionskostnad
Carina Gunnarsson, RISE Uppsala

 

Ethanol production from steam-pretreated ensiled meadow grass
Krisztina Kovacs, LTH

 

Hur kan vegetation från trädor, skyddszoner, våtmarker, ekofokus-arealer samt fång- och mellangrödor användas i den cirkulära ekonomin?
John Andersson, Jordbruksverket

 

Kort sammanfattning av förmiddagen

12.15 

Lunch

 

Grusar ILUC möjligheten till en fossilfri fordonsflotta i Sverige?
Serina Ahlgren, SLU Uppsala

 

Lönsam hållbarhet i biogas, är det möjligt?
Thomas Prade, SLU Alnarp

 

Outnyttjad biomassa i balar från naturmarker – teknik för sönderdelning
Johanna Olsson, RISE Lund
Jörgen Nilsson, Länsstyrelsen Skåne

 

Vegetation från vägkanter och järnvägsområden – en resurs att räkna med i omställningen till fossilfria transporter?
Daniel Nilsson SLU Uppsala
Sven-Erik Svensson SLU Alnarp

 

Kaffe

 

Biogas som en solution multiplier från ett stad-land-perspektiv
Widar Narvelo, Helsingborgs Stad

 

Alger och tång – kan de användas som biogassubstrat?
Gabriella Eliasson, Trelleborgs kommun

 

Kort sammanfattning av eftermiddagen

15.45 

Slut

16.00 

Fältvandring på Söderslätt:

 

Tvågrödesystem med höstråg som vintermellangröda vilken skördas i slutet av maj. Därefter etablering av majs, industrihampa, ekofokusareal etc

 

Höstråg, höstärt och lucern samodlade som vintermellangröda – grönmassan skördas i slutet av maj som foder eller som biogassubstrat. Därefter en godkänd Ekofokusareal?

 

Multifunktionella sommarmellangrödor för kvävefångst, ogräskontroll och substrat till biogas
David Hansson
Anders TS Nilsson
Linda Tufvesson

18.00 

Slut


Kontaktinformation