5
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

SLU i Almedalen: Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens – det gäller en och samma hälsa

seminarier, workshops |

Resistens mot antibiotika är ett av de stora hoten mot mänskligheten i vår tid. Läget i Sverige är gynnsamt i ett globalt perspektiv, men det finns områden som måste förbättras. Djur- och folkhälsa är delar av samma problemkomplex och ska inte hållas åtskilda, vare sig i vård eller i forskning.

All användning av antibiotika bidrar till selektion av resistenta bakterier och måste ske med stor försiktighet. I svensk djurhållning är användningen mycket låg, tack vare ett långsiktigt förebyggande arbete, vilket bidrar till våra livsmedels konkurrenskraft. Den svenska modellen är inte antibiotikafri utan bygger på ansvarsfull användning när det inte finns andra sätt att säkerställa djurvälfärden. Att helt ta bort antibiotika inom veterinärmedicinen vore ödesdigert för djurhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Idag står humansjukvården i fokus för myndigheter och forskningsråd medan djurhälsan hanteras separat, ofta utan koppling till antibiotikaresistens. Djur och människor är dock delar av samma fråga, och vi kan inte jobba i stuprör. För att behålla det goda hälsoläget måste vi arbeta tillsammans, både i forskning och i djur- och humanhälsovård. Politiker måste uppdra åt myndigheter och forskningsråd att jobba bortom gränserna mellan människan och olika djurslag.

Medverkande

Sanna Sternberg-Leverin, professor i epizootologi & smittskydd, SLU
Anna Duse, forskare, Statens veterinärmedicinska anstalt/Växa
Magdalena Jacobson, professor i svinmedicin, SLU
Åsa Odell, lantbrukare, vice ordf., Lantbrukarnas riksförbund
Christina Karlsson, dietist och hållbarhetsstrateg, ICA
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
Ann-Helen Meyer von Bremen (moderator), frilansjournalist

Fakta
Tid: 2017-07-05 08:15 - 09:30
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se