6
nov
KSLA, Stockholm

Seminarium: ”Vad är vilt – vad är tamt? Vad är jakt – vad är slakt?”

seminarier, workshops |

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och CFW och behandlar frågan om avlivning av vilt (jakt eller slakt) i hägn men också frågan om bedömning av till vilken grupp (vilda eller tama djur) vissa djurslag inom hägn ska räknas och det berör flera myndigheter.

Naturvårdsverket ansvarar för föreskrifter som gäller viltförvaltning inklusive jakt, Jordbruksverket ansvarar för djurskydd vid hållande och slakt av vilt i hägn och Livsmedelsverket ansvarar för besiktning inför och efter slakt. Vidare har även länsstyrelserna ett godkännande- och kontrollansvar beträffande djurskyddet för hägn. Området styrs till stora delar via EU-förordningar, och de svenska föreskrifterna vilar på EU-lagstiftning.

Bestämmelserna är idag inte samstämmiga i alla delar, och det finns exempel på när bestämmelserna har hamnat i direkt motsatsförhållande till varandra (t.ex. djurskydd i samband med slakt). Vilka bestämmelser ska ges företräde när den typen av krockar uppstår? Det är därför angeläget att belysa dessa frågor och på sikt behöver lagstiftningen sannolikt att ses över. Även konsumentperspektivet tas upp.

Program

Moderator: Åke Rutegård, ordförande KSLA:s Jordbruksavdelning

09.30 Samling ocg registrering
10.00 Välkomna. Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA, Anne-Marie Dalin, professor, Centrum för Vilt- och Fiskforskning, SLU)

Vilka är problemen med nuvarande lagstiftning?

10.10 Befintliga regelverk om jakt respektive slakt av djur i hägn. Lotta Andersson, veterinär, avd för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket
10.45 När blir vilda djur ”tama” i hägn? Johan Lindsjö, veterinär, konsult, SCAW, SLU
11.00 Vilthägnsägares synpunkter. Henrik Ludvigsson, VD, Kungsbyns djurpark, Västerås och Per Arne Olsson, VD, Eriksbergs viltpark, Blekinge
11.45 Synpunkter ur ett restaureringsperspektiv. Carl-Gustaf Thulin, docent, SLU
12.00 Lunch

Myndigheternas syn

13.00 Djurskydd och hägn. Karolina Wall, veterinär, enheten för häst, fjäderfä och vilt, Jordbruksverket
13.20 Hantering av vilt i samband med slakt. Arja Helena Kautto, senior veterinärinspektör, Livsmedelsverket
13.40 Förvaltning av vilt i hägn kontra frigående vilt och jakt. Christer Pettersson, sakkunnig klövviltsförvaltning, Naturvårdsverket
14.00 Konsumentens syn på vilt. Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, United Minds
14.15 Bensträckare
14.30 Diskussion, samt hur tas frågorna vidare?
15.30 Mingel

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se