26
jan
Online, Umeå

Morgondagens energilandskap – hur ser det ut och hur kommer vi dit?

seminarier, workshops |

Energilandskapet är i förändring beroende på nya förutsättningar gällande energiefterfrågan, produktionsteknologier och institutionella strukturer. Den grundläggande drivkraften är den samhällsomvandling som följer av insikten att den globala uppvärmningen måste stoppas. Det implicerar bl.a. att energisystemet i allt större utsträckning måste baseras på förnybar energi samtidigt som energianvändningen effektiveras. De klimat- och energipolitiska målen, såväl globalt som i Sverige, kräver inte bara en genomgripande förändring av energisystemet, utan även av samhället i stort. För att möjliggöra detta kommer beslutfattare på olika nivåer behöva prioritera mellan olika kombinationer av åtgärder som syftar till, beteendeförändringar, utveckling av ny teknik och nya processer, samt som möjliggör effektivare nyttjande av naturresurser kopplade till energiomvandling.

För att göra rätt prioriteringar och effektiva avvägningar behövs ny kunskap: Hur ska framtidens elnät designas? Hur kan nya marknadsmodeller tillgodose marknadens efterfrågan på grön energi, och samtidigt bidra till en ökad effektivitet? Hur kan konsumenter involveras på framtidens energimarknader? Vad betyder en ökad elektrifiering för fjärrvärmesystemet? Hur mycket vindkraft ska vi ha i Norrland, och hur mycket finns det folklig acceptans för? Kan acceptansen öka med nya affärsmodeller och nya tekniska lösningar? Vad innebär ökad efterfrågan på bioenergi för konkurrensen om biomassa och hur vi nyttjar skogsresurser? Vilka målkonflikter och synergier finns det, och hur löser vi eventuella målkonflikter och realiserar synergier? Vad innebär omställningen för norra Sverige i stort

För att säkerställa att vi i forskningen ställer relevanta frågor och söker praktiskt tillämpbara svar anser vi att samverkan behövs. Tillsammans med Övik Energi, Umeå Energi och Skellefteå Kraft har Handelshögskolan och CERE därför initierat ett samarbete, Energy North, ett kompetenscentrum för analys av framtidens hållbara energilandskap.

Tvärvetenskapliga samarbeten kring energifrågor är viktiga. Vår ambition är att Energy North ska vara ett forum där forskare från olika discipliner, med ett gemensamt intresse för framtidens energilandskap, möts för tvärvetenskapliga diskussioner, gemensamma projektansökningar och forskningssamarbeten.

Energy North bjuder därför in till en tvärvetenskaplig workshop där fokus är att dela tankar och idéer, och hitta vägar för samarbeten kring forskning och projektansökningar. Tanken är att ni från ert perspektiv delar er syn på den övergripande frågeställningen, Morgondagens energilandskap – hur ser det ut och hur kommer vi dit?

Vi vill också undersöka möjligheterna att söka extern finansiering för ett kompetenscentrum kring framtidens energilandskap från Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/kompetenscentrum-for-ett-hallbart-energisystem/.


Workshopen anordnas den 26/1 2021 mellan 13.00 och 15.30. På grund av rådande omständigheter så kommer workshopen att genomföras i ett digitalt format.

Läs mer och anmäl dig.

Välkomna!

Fakta
Tid: 2021-01-26 13:00 - 15:30
Ort: Umeå
Lokal: Online
Arrangör: Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Handelshögskolan och CERE
Mer information:

För mer information, kontakta tommy.lundgren@umu.se, lars.persson@umu.se eller mattias.vesterberg@umu.se.


Program

Preliminärt program:

13.00 – 13.15. Inledning och bakgrund
13.15 – 14.15. Presentationer av deltagare
14.15 – 14.30. Kompetenscentrum, Energimyndigheten
Paus
14.45 – 15.30. Diskussion, hur gå vidare?


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se