29
nov
Uppsala

Marius Tuyishime spikar sin avhandling

Marius Tuyishime, doktorand i markkemi, spikar sin avhandling med titlen "Phosphorus chemistry in managed forest soils - Effects of weathering and wood ash fertilization". Välkommen!

När? 29/11, kl. 14:30
Var? MVM-huset

Sammanfattning av avhandlingen

Genom vittring och podsolering omvandlas jordens ursprungliga apatit till en fosforpool (P) med en låg löslighet. Dessutom innebär moderna skogsbruksmetoder att näringsämnen tas bort från jorden, vilket ytterligare minskar P-tillgängligheten.

I denna avhandling användes en kombination av våtkemiska extraktioner, röntgenabsorptionsspektroskopi (XANES) på hela prover (”bulk-XANES”), röntgenfluorescens i mikroskala (μ-XRF) och XANES i mikroskala (μ-XANES) för sju podzoliserade jordar (ner till 1 m djup) över Sverige, för att studera P-specieringen. Dessutom undersöktes om och på vilket sätt fosfor bundet i biobränsleaska mobiliserades, när askan tillsattes ensamt eller med upprepad kväve-(N)-gödsling, till humusskiktet i syfte att återföra P som avlägsnats efter skörd.

Den totala fosforhalten (TP) i de översta 80 cm av jordarna var mellan 69 och 379 g m-2. I genomsnitt återfanns 94 % av all P mellan 20 och 80 cm djup. Mer än 50 % av all P i B- och C-horisonter var bunden till Al, huvudsakligen till imogolitnanopartiklar (ITN), medan apatit utgjorde cirka 26 %. Biobränsleaskan ökade TP i humusskiktet med mellan 6 och 28 kg P ha−1, motsvarande mellan 17 och 39 % av askans initiala P-halt. Det fanns mer biotillgängligt P (Olsen-P) och P i ovanjordisk biomassa i askbehandlad jord än i kontrollen, förmodligen på grund av upplösning av Ca-bunden P härrörande från askan. Tillförsel av biobränsleaska, särskilt vid en hög dos, ökade också Al-bundet P (p < 0,001) med upp till 15,6 kg P ha-1.

Specieringen av P i markprofilerna visade sig vara starkt påverkad av vittring och podsolisering, med utarmning av TP och apatit i E-horisonten och med huvudsakligen Al-bunden P och Fe-bunden P i B-horisonten. Upplösningen av Ca-bundet P från askan var nästan fullständig, vilket bidrog till ökad P-tillgänglighet och P-upptag. Dessa nya rön kan vara användbara för att förbättra skogsbruksmetoderna i syfte att säkerställa den långsiktiga P-försörjningen. Ytterligare arbete krävs för att förstå hur viktig mineraljordens P är för fosforförsörjningen och för att studera vad som händer i mineraljorden med den P som mobiliserats från biobränsleaskan.

Fakta

Tid: 2022-11-29 14:30
Ort: Uppsala

Kontaktinformation