SLU-nyhet

SLU bygger riksskogstaxering i Albanien

Publicerad: 07 oktober 2016
Albanien/Albania. Foto/photo: Esbjörn Andersson, SLU.

SLU ska hjälpa den albanska miljömyndigheten med att utforma och genomföra en inventering av landets skogar och betesmarker. Målet med denna ”riksskogstaxering” är att ge ökad kunskap om tillstånd, förändringar och brukande av Albaniens skogar.

SLU hjälper till med utbildning, design och upplägg av inventeringen som rent praktiskt utförs av den albanska myndighetens personal. Det handlar till exempel om att bidra med kompetens och råd kring inventeringens statistiska upplägg och att utbilda teknisk personal.

– Vi ska också bidra med kompetens inom fjärranalys och IT. Inventeringen kommer att generera stora mängder data, så det gäller att få databaserna att fungera bra, säger SLU-forskare Mats Sandewall, som leder SLU:s arbete i projektet.

Han betonar också att ledet efter datainsamling och analyser är centralt.

– Det är viktigt att inventeringen förankras lokalt och på policynivå, vilket gör det viktigt att se till att resultat från inventeringen når och kan tolkas av ansvariga myndigheter.

Myndigheterna vill använda resultaten som stöd för hushållningen och skötseln av landets skogar och för att utveckla skogspolitiken. Exempelvis finns det en önskan om att hållbart öka skogsproduktionen samtidigt som man värnar om den biologiska mångfalden.

Projektet, som startar nu i höst och kommer att pågå under tre års tid, finansieras genom Världsbanken, delvis med svenskt stöd. Från SLU deltar Mats Sandewall, Jonas Fridman, Anton Grafström, Mikael Egberth och Esbjörn Andersson. Skogsstyrelsen medverkar också i projektet.

Projektet ingår i program Skog inom SLU:s miljöanalys.

Fakta:

SLU är ett av världens ledande universitet inom metoder för skogsinventering. Den svenska riksskogstaxeringen startade redan i början av 1920-talet. Dess främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används till exempel för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik.


Kontaktinformation