SLU-nyhet

73 SLU-projekt får 240 miljoner i forskningsanslag från Formas

Publicerad: 11 november 2016

I torsdags beslutade forskningsrådet Formas att inom den årliga öppna utlysningen till forskning för hållbar utveckling, bevilja drygt 192 miljoner kronor till 63 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog ca 30 procent av de beviljade anslagen. Dessutom får SLU-forskare 48 miljoner kronor till tio projekt om djurskydd.

I årets öppna utlysning beviljade Formas i torsdags 654 miljoner kronor till 220 projekt, varav 63 vid SLU, till stöd för hållbar utveckling ur olika perspektiv. Flertalet av projekten avser perioden 2017–2019.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, det vill säga forskare i början av sin forskarkarriär samt Mobilitetsstöd, ett stöd som ska uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer.

SLU har dessutom tilldelats Formas-medel inom en utlysning gällande forskning om djurskydd och djurskyddbefrämjande åtgärder.

Nedan följer en lista över alla SLU-forskare som beviljades medel – detaljerade listor rörande den stora utlysningen nås via pressmeddelande från Formas:
http://www.formas.se/sv/Press-Nyheter/Formas-pressmeddelanden/Formas-beviljar-654-miljoner-kronor-till-forskning-for-hallbar-utveckling/

Formas årliga öppna utlysning 2016 för forsknings- och utvecklingsprojekt

 • Jan Bengtsson, Ekologi, Uppsala, 2 999 001 (Metoder för att stödja markens ekosystemtjänster i jordbrukssystem: interaktioner mellan daggmaskar, nematoder och mykorrhizasvampar)
 • Per Berg, Stad & land, Uppsala, 2 994 300 (Vertikal förtätning - En Utmaning för Funktionellt Täta städer)
 • Lars Bergström, Mark & miljö, Uppsala, 2 985 534 (Är tillfälligt anaeroba förhållanden i marken huvudanledningen till stora fosforläckage från åkermark?)
 • Riccardo Bommarco, Ekologi, Uppsala, 2 988 912 (Kartering av födovävar för effektivt biologiskt växtskydd mot insekter )
 • Gunnar Börjesson, Mark & miljö, Uppsala, 2 961 000 (Omsättning av humus i åkermark under odlingsåret)
 • Anders Dahlberg, Ekologi, Uppsala, 2 996 391 (Den relativa betydelsen av svampars mångfald i mark och skogsskötsel för ekosystemtjänster i boreal skog)
 • Sigrun Dahlin, Mark & miljö, Uppsala, 2 995 101 (Rötrest och bioaska som ersättning för mineralgödselmedel)
 • Petra Fransson, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 2 954 862 (Påverkar skogens ålder mykorrhizasvampars kolflöden och omsättningen av organiskt material?)
 • Fredrik Granberg, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Uppsala, 2 978 805 (Virus som kan utgör hot mot pollinering - Överföring av virusinfektioner mellan pollinerande insekter)
 • Lars Hallgren, Stad & land, Uppsala, 3 000 000, (Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden – Samkonstruktion av mening i dialogpraktiker inom naturresurshantering)
 • Sara Hallin, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 2 995 725 (Denitrifikation hos svampar som en källa till lustgas från jordbruksmark)
 • Lars Hennig, Växtbiologi, Uppsala, 3 000 000 (Epigenetiska förändringar inducerade under in vitro förökning)
 • Sara Holmgren, Skogens produkter, Uppsala, 2 931 549 (Att ställa om: värderingar och skogliga intressekonflikter i omställningen till en biobaserad ekonomi)
 • Brian Huser, Vatten och miljö, Uppsala, 2 979 000 (Fosforläckage från sediment - gamla synder som utgör sista hindret för långsiktig restaurering av sjöar)
 • Mona N Högberg, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 2 980167 (Vilka skogar läcker kväve? Identifiering av mikrobiella mekanismer och bioindikatorer för markens kväveretention)
 • Nicholas Jarvis, Mark & miljö, Uppsala, 2 999 499 (Röntgentomografi av makroporflöden för förbättrade modellprediktioner av föroreningstransport i mark)
 • Mattias Jonsson, Ekologi, Uppsala, 2 982 000 (Kan redundana predatorsamhällen bidra till stabil biologisk bekämpning i framtiden?)
 • Claudia Köhler, Växtbiologi, Uppsala, 3 000 000 (Epigenetiska verktyg för att underlätta växtförädling)
 • Stephan Köhler, Vatten och miljö, Uppsala, 2 996 601 (Prestandajämförelse av granulerat aktiv kol under dricksvattenberedningen)
 • Mats Larsbo, Mark & miljö, Uppsala, 2 999 871 (Effekter av markens organiska kolfraktioner på struktur och icke-jämviktstransport)
 • Mattias Larsson, 2 999 001 (Substratdynamik och ekologiska anpassningar som nyckelfaktorer i bevarandet av skogsbioidiversitet)
 • Nina Lind, Ekonomi, Uppsala, 2 982 879 (Arbete med mastitprevention hos mjölkkor - lantbrukarnas beslutsfattande, attityder och motivation)
 • Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik, Uppsala, 2 996 001 (Genomikstudier av hästar för att utforska vilka gener som reglerar rörelsemönster och prestation)
 • Ewa Mellerowicz, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 2 994 696 (CAZymes som genetiska faktorer av trä, fiber och cellväggs egenskaper i gran)
 • Totte Niittylä, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 3 000 000 (Vedbiomassa för bioekonomi)
 • Mats Nilsson, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 2 996 649 (Användande av laserskanning (LiDAR) för att modellera produktionen av metan och koldioxid i nordliga myrar)
 • Adam Novobilsky, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 2 685 999 (Stora leverflundran hos mjölkkor – infektionsdynamik och dess påverkan på mjölkproduktionen)
 • Jonas Oliva, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 2 996 700 (Balansera motståndskraft mot torka och patogener vid plantering av ny skog i södra Sverige)
 • Matthias Peichl, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 2 984 001 (Hur påverkas flödet av växthusgaser i beskogade torvmarker av dikning och dikesrensning?)
 • Jens Persson, Ekologi, Grimsö, 2 994 804 (När snön smälter: Rovdjursförvaltning och ekologi i tider av förändring)
 • Mattias Qviström, Landskapsarkitektur, planering & förvaltning, Alnarp, 2 987 001 (Hållbar mobilitet i den täta staden: en studie av rekreationsmönster i de nya stationssamhällena)
 • Thomas Randrup, Landskapsarkitektur, planering & förvaltning, Alnarp, 2 983 000 (Ekosystemtjänster från stadens privatägda trädbestånd)
 • Håkan Sand, Ekologi, Grimsö, 2 937 000 (Vargens återkomst – konsekvenser för hållbar användning av naturresurser)
 • Martin Schroeder, Ekologi, Uppsala, 3 000 000 (Etablering och tidig upptäckt av invasiva skogsskadeinsekter)
 • Magnus Simonsson, Mark & miljö, Uppsala, 2 997 735, (Fältflödesfraktionering och synkrotronljusspektroskopi på partikulär fosfor i dräneringsvatten: Förbättrad kunskap behövs för att motverka fosforläckage från jordbruksmark)
 • Tord Snäll, Ekologi, Uppsala, 2 999 901 (Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för scenarier av framtida skogsbruk)
 • Jean-Francois Valarcher, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 2 996 457 (Bovint Respiratoriskt Syncytialt Virus: Spårning av smittkällor och smittvägar mellan besättningar för design av effektiva smittskyddsåtgärder)
 • Martin Weih, Växtproduktionsekologi, Uppsala, 3 000 000 (Ett partnerskap mellan akademi och industri för att utveckla mer näringseffektivt vårvete: Fokus på tidig rotutveckling, rot-skott kvot och bladkvävehalt under kärnfyllnaden)
 • Karin Wiberg, Vatten och miljö, Uppsala, 3 000 000 (Mälaren - en sjö för miljoner - men hotad som naturresurs för dricksvatten (LakePOPs))
 • Johanna Witzell, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp, 2 997 876 (Biobaserade lösningar från svampriket - kan endofytsvampar lära oss att bekämpa trädsjukdomar?)
 • Tobias Vrede, Vatten och miljö, Uppsala, 3 000 000 (Effekter av storskalig klimatbetingad oligotrofiering på näringsväven i arktiska/alpina sjöar)
 • Li-Hua Zhu, Växtförädling, Alnarp, 3 000 000 (Preciserad förädling av oljeväxter med hjälp av CRISPR/Cas9 systemet)

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/arliga-oppna-utlysningen-for-forsknings-och-utvecklingsprojekt-2016

Formas årliga öppna utlysning 2016 om mobilitetsstöd till unga forskare

 • Marjan Ghasemkhani, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp, 3 690 352 (Evolutionära insikter om interaktioner mellan värd-patogen hos arter inom släktet Fraxinus: nyckeln till upptäckten av resistens hos Fraxinus excelsior mot en dödlig invasiv sjukdom)
 • Martin Johnsson, Husdjursgenetik, Uppsala, 3 933 080 (Den genetiska grunden för kvantitativa egenskaper hos grisar och höns)
 • Jenny Larsson, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 3 063 273 (Enterococcus hirae, en nyligen påvisad orsak till spädgrisdiarré- utveckling av en modell för experimentell infektion och karaktärisering av potentiella virulensfaktorer)
 • Anna Levinsson, Landskapsarkitektur, planering & förvaltning, Alnarp, 2 935 239 (Förbättring av urbana träds vitalitet - bestämning av graden av minskat vattenupptag till följd av antropogena stressfaktorer)
 • Kamyar Mogodiniyai Kasmaei, Husdjurens utfodring och vård, Uppsala, 4 371 744 (En biologisk metod för förbättrad fibernedbrytning av foder till idisslare och av substrat till bioenergi och biokemikalier)
 • Santosh Revadi, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 3 022 143 (Autographa gamma: söka efter semiochemicals från växter, insekter och mikrober)
 • Ievgeniia Tiukova, Mikrobiologi, Uppsala, 3 866 760 (Konstruktion av jäststammar med ökad sockeraffinitet för förbättrad industriell prestanda)

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/arliga-oppna-utlysningen-for-mobilitetsstod-till-unga-forskare-2016

Formas årliga öppna utlysning 2016 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare

 • Petter Axelsson, Vilt, fisk och miljö, Umeå, 3 000 000 (Kan genetiken i boreala träd påverka markekosystem?)
 • Johanna Boberg, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 2 998 749 (Vad definierar ett träds mikrobiom, genotypen, beståndets eller landskapets egenskaper?)
 • Annika Felton, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp, 2 991 120 (Effekter av stödutfodring på älgars hälsa och skogsskador i södra Sverige)
 • Albin Gräns, Husdjurens miljö och hälsa, Skara, 2 992 440 (Djurvälfärd i samband med avlivning av odlad fisk - Akut behov av förbättring)
 • Anders Hafrén, Växtbiologi, Uppsala, 2 943 999 (Utforskning och tillämpning av autofagi för ökad växtproduktion, stress och sjukdoms resistens)
 • Anouschka Hof, Vilt, fisk och miljö, Umeå, 2 997 999 (Balansera motstridiga mål i skogen: virkesproduktion , jakt och biologisk mångfald)
 • Emma Ivarsson, Husdjurens utfodring och vård, Uppsala, 2 980 239 (Brunalger som fodertillskott till kycklingar- för en förbättrad djurhälsa och produktion)
 • Mari Jönsson, Artdatabanken, Uppsala, 2 999 127 (Metapopulationsdynamik och funktionell diversitet för vedlevande svampar i fragmenterade landskap med kontrasterande markanvändning)
 • Barbara Locke Grandér, Ekologi, Uppsala, 2 994 666 (Hållbar biodling för en hållbar framtid: Europeiska initiativ för varroakvalster-resistenta honungsbin)
 • Ola Lundin, Ekologi, Uppsala, 2 999 106 (Optimerad pollinering av åkerbönor för hållbar tillgång till växtprotein)
 • Maja Malmberg, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 2 994 000 (Neurotropa virus hos grisar och deras roll i kongenital sjukdom)
 • Jennifer McConville, Energi och teknik, Uppsala, 2 996 586 (Gamification av sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem)
 • William Walker, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 2 921 664 (Control of apple pest insects with fruit and yeast odorants)
 • Jonas Johansson Wensman, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 2 996 001 (Variation i mikrobiota - effekter på sjuklighet och dödlighet hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar)

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/arliga-oppna-utlysningen-for-forsknings-och-utvecklingsprojekt-till-framtidens-forskningsledare-2016

Formas årliga öppna utlysning 2016 för forskning inom områdena djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder

 • Maria Andersson, Husdjurens miljö och hälsa, Skara, 4 417 188 (Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt - attityder, drivningsmetoder och effekter på grisarnas välfärd, transportörernas hälsa och effektiviteten)
 • Albin Gräns, Husdjurens miljö och hälsa, Skara, 6 154 395 (Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk vid slakt)
 • Carlos Hernandez, Husdjurens utfodring och vård, Uppsala, 5 999 799 (Mamma vet bäst; utveckling av ett virtual system baserat på hönans omvårdnadssignaler som guidar kycklingarna till en god start i livet)
 • Sara Hägglund, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 2 999 457 (Nya behandlingsmetoder för luftvägssjukdom hos nötkreatur)
 • Johan Höglund, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 6 205 764 (Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpningar hos betesdjur)
 • Linda Keeling, Husdjurens miljö och hälsa, Uppsala, 4 674 999 (Att förberedas för livets utmaningar och möjligheter: hur tidiga erfarenheter påverkar adaptive plasticitet hos värphöns)
 • Nina Lind, Ekonomi, Uppsala, 4 437 231 (Svenska mjölkbönders beslutsfattande, attityder och motiv till att arbeta förebyggande mot mastit för förbättrad djurvälfärd)
 • Marie Rhodin, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 6 173 001, (Gör det ont?- identifiering av ortopedisk smärta hos stora djur)
 • Katja Nilsson (tidigare Grandinson), Husdjursgenetik, Uppsala, 3 980 001 (God benhälsa hos suggor - bättre fenotyper för genetisk och genomisk selektion)
 • Anna Wallenbeck, Husdjursgenetik, Uppsala, 2 973 999 (Förbättrad välfärd för suggor i grupphållningssystem - Effekt av genotyp och uppfödningsstrategi på gyltors sociala förmåga, produktivitet och reproduktion senare i livet)

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/djurskydd-och-djurskydds-beframjande-atgarder