SLU-nyhet

Klargöranden om SLU:s täckdikning på Kungsängen i UNT Debatt

Publicerad: 15 augusti 2016

Att kombinera jordbruk och naturvård är SLU:s uppdrag, och en global nödvändighet. Det skriver företrädare för SLU i en replik i UNT till Niclas Malmberg och Maria Gardfjell, som kritiserat de täckdikningsarbeten som SLU utfört vid Kungsängen strax utanför Uppsala.

I artikeln förklarar SLU-företrädarna, bl.a. rektor Peter Högberg, att arbetena har utförts på marker som redan tidigare är täckdikade, och som har brukats för växtodling eller bete under lång tid. Det handlar alltså inte om de fuktiga ängarna nära Fyrisån, utan om marker i anslutning till Kungsängens gård.

SLU påpekar också att behovet att renovera täckdikena har förstärkts av de ökande vattenmängder som i samband med regn rör sig ut från det växande Uppsala. På SLU:s mark söder om Kungsängsleden har Uppsala kommun anlagt en kanal med en stor damm för att ta emot dagvatten från Uppsala stad, och överskottsvatten från dammen leds in i ett öppet dike som avvattnar SLU:s åkrar. Läckaget från dagvattensystemet till angränsande åkrar har försämrat dräneringen och hämmat grödorna.

I artikeln lyfter SLU-företrädarna också frågan om global livsmedelsförsörjning, och arbetet med lösningar på målkonflikter kring livsmedelsproduktion och naturvård. Klimatförändringar och hot mot biologisk mångfald är akuta miljöfrågor, men i listan på akuta frågor finns även livsmedelsförsörjningen, eftersom en global brist på bördig odlingsmark är under uppsegling. Jordens befolkning fortsätter att stiga samtidigt som högproduktiv jordbruksmark exploateras för andra syften. Uppsalas expansion är ett exempel på just detta.

Undertecknarna poängterar att SLU:s uppdrag som lantbruksuniversitet inbegriper forskning, utbildning och kunskapsspridning om hur jordbruk kan kombineras med ett bevarande av biologisk mångfald och att Årike Fyris är en utmärkt plats för detta.

Länk till hela artikeln
http://www.unt.se/asikt/debatt/klargoranden-om-tackdikning-4331912.aspx

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation