SLU-nyhet

Ny funktion för riskvärdering av växtskadegörare

Publicerad: 23 september 2016

Sverige har fått en funktion för riskvärdering av växtskadegörare. Funktionen är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jordbruksverket kommer att nyttja funktionens expertis i sitt arbete med att skydda odlade men också vilda växter från växtskadegörare.

Funktionen för riskvärdering vid SLU kommer att bistå Jordbruksverket genom att beskriva risker med nya växtskadegörare och föreslå åtgärder för att hantera dessa risker.

– Vi är glada över den nya riskvärderingsfunktionen, säger Karin Nordin som är växtskyddschef på Jordbruksverket. Den blir en viktig resursförstärkning och kommer att innebära en betydande kvalitetshöjning. Genom att arbeta tillsammans kommer vi bland annat bättre kunna ta till vara svenska intressen inom EU.

Ett expertstöd vid riskhantering

Den nya funktionen ska ses som ett led i ett ökat medvetande om följder av angrepp av växtskadegörare. Det kan handla om stora ekonomiska värden, förluster av biologisk mångfald men också förluster av sociala och kulturella värden. Det ställer krav på att Jordbruksverket har tillgång till bästa möjliga underlag för sina beslut.

Anslaget från regeringen är på tre miljoner, och finansierar bland annat två tjänster vid SLU samt inköp av konsulttjänster inom olika specialistområden.

– Det är mycket positivt att funktionen har kommit igång. SLU:s stora kunskapsbas inom växtskydd blir mera tillgänglig för Jordbruksverket och SLU:s forskare får, tack vare Jordbruksverkets engagemang, en tydlig förankring inom internationella nätverk för riskvärdering av växtskadegörare, säger Barbara Ekbom, SLU.

Viktigt att skydda skogsbruket, andra gröna miljöer och matproduktionen

Genom globaliseringen och klimatförändringarna har problemen med
växtskadegörare blivit fler. Inte minst inom skogsbruket står mycket stora värden på spel. Rätt åtgärder i rätt tid för att förhindra etablering och spridning av växtskadegörare kan ha en avgörande roll.


Kontaktinformation

Barbara Ekbom
Styrgruppens ordförande, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Telefon 018-67 26 25
barbara.ekbom@slu.se

Karin Nordin
Växtskyddschef vid Jordbruksverket
Telefon 036 15 59 15