SLU-nyhet

Banbrytande forskning förändrar behandling av preklinisk myxomatös mitralisklaffdegeneration hos hund

Publicerad: 28 september 2016

Nya forskningsresultat betyder att veterinärer kommer att ändra hur de diagnostiserar och behandlar myxomatös mitralisklaffdegeneration (MMVD) för att fördröja utvecklingen av hjärtsvikt hos asymptomatiska hundar med denna vanliga sjukdom.

Hjärtmedicinen pimobendan har hos hundar med preklinisk MMVD visat sig förlänga den asymtomatiska perioden med i genomsnitt 15 månader och även den totala livslängden jämfört med placebobehandlade hundar.

– Det här är det största som har hänt inom den veterinärmedicinska hjärtforskningen de senaste 30 åren, ja kanske någonsin inom behandlings-området, säger Jens Häggström på SLU, som är en av forskarna i den internationella studien “Evaluation of Pimobendan In dogs with Cardiomegaly” (EPIC).

Redan för ett drygt år sedan avslutades studien i förtid då den visade en så betydande fördel med att administrera pimobendan till hundar med preklinisk MMVD, så det ansågs vara oetiskt att fortsätta att undanhålla behandling från placebogruppen. Nu presenteras de slutliga banbrytande resultaten med mycket starka argument för behandling av hundar som har sjukdomen, men som ännu inte utvecklat tecken på hjärtsvikt (dvs preklinisk MMVD). Studien visar att den prekliniska perioden hos hundar med MMVD och tecken på hjärtförstoring förlängdes med 15 månader, vilket motsvarade en riskreduktion på ungefär 1/3 att nå studiens slutpunkt (vilken var utveckling av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död). Typ och frekvens av potentiella biverkningar skiljde sig inte mellan pimobendan och placebobehandlade hundar.

Med 360 hundar från 11 länder i 4 världsdelar är EPIC den hittills största prospektiva veterinära kardiologistudien i världen. Datakvaliteten håller en mycket hög nivå, i minst samma klass som i kliniska prövningar inom humanmedicinen.

– Tack vare EPIC studien bör inte veterinärer längre att anta en "vänta och se" strategi vid verifierade prekliniska fall av MMVD med hjärtförstoring, säger forskargruppen i ett gemensamt uttalande. När ett typiskt blåsljud utvecklat sig och upptäckts av veterinären bör ytterligare undersökningar, såsom röntgen och/eller ultraljud, utföras för att undersöka om hjärtat är förstorat till följd av klaffläckaget. EPIC studien var inte designad att undersöka effekten hos hundar med lindrig MMVD utan hjärtförstoring, och behandling med pimobendan bör undvikas hos dessa individer. Det är sålunda viktigt att undersöka hur grav sjukdomen är hos en drabbad hund innan beslut om isättande av behandling tas. I dagsläget är pimobendan ännu inte godkänt av regulatoriska enheter i olika länder för behandling av hundar med preklinisk MMVD, eftersom de slutliga resultaten av EPIC studien inte publicerades förrän nyligen.

EPIC studien designades och leddes av tre huvudundersökande, Professor Adrian Boswood, RVC, London, UK, Professor Jens Häggström. SLU, Uppsala, Sverige, och Associate Professor Sonya Gordon, Texas A&M, USA. 

Resultaten publicerades i Journal of Veterinary Internal Medicine den 28 september.

Kontakt och mer information:
Professor och principle investigator Jens Häggström
Tel: 018-67 21 24, 0709-35 18 68
Epost: jens.haggstrom@slu.se

SLU:s pressmeddelande


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24