SLU-nyhet

Röd tallstekel - utbrott igen

Publicerad: 24 oktober 2017

Under försommaren noterades stora utbrott av röd tallstekel framför allt i södra Sverige. Det är ett återkommande fenomen. Även 2009-2010 angrep denna för skogsägare välkända insekt stora arealer, i delvis samma område. Rapportera dina observationer till Skogsskada! Skadorna syns även på hösten.

Larverna av röd tallstekel äter barr på tallar i alla åldrar utom plantskog. Årsbarren låter de vara och på så sätt överlever träden normalt. Däremot tappar de tillväxt och ger mindre volym virke över en omloppstid (ca tre års tapp).

Dessutom finns en liten risk för att träden samtidigt råkar ut för andra skogsskador som gör att de försvagas och dör. I sällsynta fall kan de till exempel angripas av svampen Gremmeniella. Då brukar märgborrar och andra insekter kolonisera de döda eller döende träden.

Rapportera om du ser skador av röd tallstekel. Tecken på angrepp är:

  • Enbart årsbarren finns kvar.
  • Gnag på barken på de skott där stekeln ätit.
  • Äggfickor på årsbarren. Syns på hösten om steklarna flugit och lagt ägg.

Röd tallstekel bekämpas inte men rapporterna är viktiga för att öka kunskapen om röd tallstekel och ge underlag för rekommendationer. Uppgifter om skadornas omfattning och geografiska utbredning i ett längre tidsperspektiv kan också belysa hur skogsskadeinsekters påverkas av förändringar i skogen eller klimatet.

På institutionen för ekologi pågår forskning om röd tallstekel, till exempel hur den påverkas av näringsinnehåll i barren och naturliga fiender. En relativt ny inriktning på vår forskning är hur bete av rådjur, älg och andra djur påverkar röd tallstekel. Det kan handla om att träd som skadats av betande djur producerar ämnen som ska antingen kan vara till fördel eller nackdel både för växtätarna och deras naturliga fiender, vilket i sin tur kan påverka skadenivån på träden.  


Kontaktinformation

Åke Lindelöw, insektsexpert och pensionär
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317