SLU-nyhet

Integrerad förvaltning av älg, skog och landskap behövs

Publicerad: 01 november 2017

Nytt nummer av Fakta Skog behandlar älgar och betesskador i de nordiska och baltiska länderna.

Hur hanterar man älgens betesskador på ekonomiskt och ekologiskt viktiga trädslag? Det är ett hett ämnesområde i de nordiska länderna. Hur påverkar designen av forskningsstudier slutsatserna rörande effekterna av älgskador på unga träd av tall, rönn, asp, sälg och ek? Studier i 10 landskap i Sverige, Norge, Finland, Lettland, Vitryssland och Ryssland visade en stark effekt av älgtäthet på skadenivån för både ekonomiskt och ekologiskt värdefulla trädslag. Om man bara studerade Sverige hade alla landskap höga älgtätheter och höga betesskador. Där visas bara ett svagt samband mellan älgtäthet och betesskador. En jämförelse mellan skogslandskap och urbana skogsområden som är mindre tillgängliga för älg visade en tydlig effekt av älgtäthet på betesskador av både tall och lövträd. Detta innebär att lövskogar i och omkring städer och tätorter är lämpliga för restaurering av lövskogar som en slags grön infrastruktur.

En slutsats är att forskningsdesignen påverkar slutsatserna om älgtäthetens betydelse för betesskador på både ekonomiskt och ekologiskt värdefulla trädslag. Förvaltning av älg, stora rovdjur, skog och biologisk mångfald behöver integreras.

Vill du läsa detta, eller andra, nummer av Fakta Skog?


Kontaktinformation