SLU-nyhet

Flamskyddsmedel i miljön

Publicerad: 20 november 2017
SamplingNature.JPG

I en ny avhandling har Jakob Gustavsson studerat halterna av olika flamskyddsmedel i svenska vattendrag. Han har också undersökt hur man på bästa sätt kan mäta halterna av flamskyddsmedel hur mätningarna påverkas av andra ämnen i vattnet.

Flamskyddsmedel används som tillsatser i många vardagsprodukter för att de ska bli mindre lättantändliga. Flamskyddsmedlen kan läcka ut från produkterna och då orsaka skada i miljön eftersom de ofta är giftiga och svårnedbrytbara. Många nya flamskyddsmedel har utvecklats som alternativ till de numer förbjudna giftiga polybromerade difenyletrarna. Tyvärr har det visat sig att även många av de nya flamskyddsmedlen också är skadliga för miljön.

Jakob Gustavsson vid institutionen för vatten och miljö, SLU, har i sitt doktorandprojekt provtagit 23 svenska vattendrag. I varje vattendrag hittades minst ett flamskyddsmedel och totalt hittades 26 olika flamskyddsmedel i vattendragen. Halterna var högre i södra Sverige än i norra Sverige.

I ett skogs- och myrdominerat område ca 60 km nordväst om Umeå gjorde Jakob Gustavsson flera mätningar för att undersöka säsongsvariationen av flamskyddsmedel i vatten. Det studerade skogsområdet är förhållandevis opåverkat av människor och därför drog han slutsatsen att de flamskyddsmedel som uppmättes i vattnet där har transporterats dit via luften. Koncentrationerna av flamskyddsmedel var lägre än i andra områden vilket också beror på liten mänsklig påverkan. Under snösmältningen var koncentrationerna oftast högst, jämfört med övriga tidpunkter på året.

Dessutom gjorde Jakob Gustavsson mätningar på ett antal platser nedströms skogs- och myrområdet för att studera hur halterna av flamskyddsmedel förändras längs med vattnets väg mot Östersjön. Det visade sig att koncentrationerna av vissa flamskyddsmedel ökade längs med vattnets väg mot Östersjön. Det sammanfaller med att befolkningstätheten också ökar ju närmare Östersjön man kommer.

Innan Jakob Gustavsson började mäta halterna av flamskyddsmedel i naturen studerade han hur man på bästa sätt kan mäta halterna av de nya flamskyddsmedlen i olika vattenprover. Jakob Gustavsson har tagit reda på hur den uppmätta halten av olika flamskyddsmedel påverkas av att de finns i ett vattenprov från naturen till skillnad från ett helt rent vatten. I ett naturligt vattenprov förstärks halterna av vissa flamskyddsmedel vid mätningarna, medan andra uppmäts till en för låg nivå. De uppmätta halterna av en tredje grupp flamskyddsmedel påverkas inte av att de befinner sig i ett naturligt vattenprov.

När man gör mätningar av organiska föroreningar från vattenprover behöver man skilja ut (extrahera) så mycket som möjligt av föroreningen från det övriga innehållet i vattenprovet. Jakob Gustavsson har undersökt hur detta görs på bästa sätt i vattenprover som är förorenade av många flamskyddsmedel. Han har också undersökt hur naturligt organiskt kol, såsom humusämnen, påverkar extraktionen av flamskyddsmedel.

Sidansvarig: elin.widen@slu.se