SLU-nyhet

SLU vill vara ett klimatneutralt universitet inom tio år

Publicerad: 29 november 2017

SLU vill ta täten i klimatarbetet vid svenska universitet och högskolor. Enligt ett nytt beslut siktar ledningen på att universitetet ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027. SLU fick nyligen högsta betyg av UKÄ för arbetet med att främja hållbar utveckling, men nu höjs ambitionsnivån alltså ytterligare.

– Vi forskar och undervisar om flera av de stora utmaningarna i världen och vill ta ett ledarskap i miljöfrågor, säger SLU:s rektor Peter Högberg. Det är viktigt att visa att vi är med och bidrar på flera olika plan. Vi ska minska våra egna direkta utsläpp, men dessutom ska vår forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys ta fram och lyfta metoder som minskar de areella näringarnas negativa miljöpåverkan. Förutom mål om klimatneutralitet har SLU även skärpt målen om hållbar utveckling inom grundutbildningen.

Vad innebär det då för SLU att sikta på att vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet? Det är svårt för ett stort universitet, med verksamhet spridd över hela landet, att verkligen bli klimatneutralt, eller till och med klimatpositivt, det handlar om var gränserna sätts. SLU:s hela verksamhet har varit certifierad mot ISO 14001 sedan 2016 och nu har sex fokusområden valts ut som ska följas upp i det vanliga miljöledningsarbetet.

I målen ingår bl.a. att SLU, som har stora jordbruksegendomar och skogliga försöksparker, ska köra alla egna maskiner på fossilfritt bränsle, att upphandling ska göras med klimatfokus och att SLU ska klimatkompensera för utsläpp som inte går att undvika. Sedan tidigare finns mål om SLU:s tjänsteresor.

– Jag är jätteglad för det här beslutet, säger Johanna Sennmark, SLU:s miljöchef. Det ger oss möjlighet att agera mer och tydligare, och det kommer bli lättare att följa upp hur väl vi uppfyller våra mål. Vi har ett stort arbete framför oss.

När det gäller utbildning för hållbar utveckling har SLU nu beslutat att integrera hållbar utveckling i alla utbildningsprogram och att fortsätta utbilda kursansvariga lärare i hållbar utveckling.

– Beslutet är en naturlig del av utvecklingsarbetet inom utbildningsområdet, säger Karin Holmgren, prorektor vid SLU. Vi fick nyligen högsta betyg i UKÄ:s utvärdering av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Att vi nu konkretiserar våra ambitioner ytterligare för de kommande åren är en bekräftelse på att UKÄ:s bedömning av SLU var riktig.

– Nu får vi ett ännu bättre stöd för SLU:s redan ambitiösa arbete med att kompetensutveckla lärare och säkerställa att alla SLU:s program integrerar aspekter på hållbar utveckling på ett bra sätt, säger Roger Pettersson, avdelningschef vid utbildningsavdelningen.

Mer information

Johanna Sennmark, miljöchef
Infrastrukturavdelningen, Miljö, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Martin Melkersson, universitetsdirektör
Universitetsledningen, SLU
martin.melkersson@slu.se, 018-671370, 072-5441370

Fakta:

SLU:s fokusområden för att nå klimatneutralitet före 2027

  • All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  • All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  • Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt bränsle
  • Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet
  • Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan
  • SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.

Läs mer om SLU:s övergripande miljömål

Relaterade sidor:


Kontaktinformation