SLU-nyhet

SLU bakom ny skanning av skogar

Publicerad: 23 februari 2017

Myndigheter, forskning – från bl a SLU – och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar. En investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt.

Sedan ungefär ett år tillbaka finns rikstäckande analys- och planeringsunderlag – skogliga grunddata – tillgängliga för skogsägare, skogsföretag, organisationer och myndigheter, i form av olika kartor. Kartorna beskriver 97 procent av Sveriges skogar och användningen är stor hos såväl skogsbruket som myndigheter.

Skogliga grunddata har tagits fram genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

Tack vare kartorna möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen.

– Vi vet nu i princip hur skogen ser ut överallt - hur höga träden är, hur tätt de står och vilken volym de har - och vi kan se hur skogen samspelar med mark, miljö och klimat. Våra beräkningar visar att samhällsnyttan är stor - varje satsad krona ger 50 till 100 gånger tillbaka, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande. Därför behöver en nationell laserskanning genomföras regelbundet. Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, SLU, Skogforsk och representanter för skogsbruket träffades nyligen för att diskutera förutsättningarna för detta.

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger, säger Herman Sundqvist.

Samtliga aktörer bedömer att staten bör hålla samman arbetet och säkerställa en finansiering, så att de data som tas fram blir öppna data som kan vara digitalt tillgängliga för alla, från mindre skogsägare till myndigheter och andra samhällssektorer. Då kan de också utgöra en bas för digitalisering. Målet är att få till stånd en ny laserskanning från och med 2018.

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se