SLU-nyhet

Om digitala kartor och heterogena skogar i Fakta Skog

Publicerad: 27 mars 2017

Läs om digitala skogskartor, skötsel av heterogena skogar och skogsreservatens struktur. Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har getts ut i februari 2017 och finns nu tillgängliga på webben.

Skogliga grunddata – digitala kartor för skogsbruket

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_08_2016.pdf

Skogliga grunddata är digitala rasterkartor som beskriver tillståndet i skog och mark. De är till stor hjälp för privata skogsägare, skogstjänstemän, myndigheter m fl. Data är tillgängligt dels för gratis nedladdning, dels via interaktiva webbverktyg. Grundtanken med laserskanningen var att få en bra höjdmodell över landet. En bra höjdmodell ger stor nytta bl a vid klimatanpassning. Riksskogstaxeringen samlar årligen in data om Sveriges skogstillstånd. I detta projekt har provytor från Riksskogstaxeringen kombinerats med laserdata för att ta fram rasterkartor med uppgifter om virkesvolym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och trädbiomassa.

Heterogen skog – för komplex för skogsbruk och tillämpad skogsforskning?

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_09_2016.pdf

Svensk skogsforskning är inriktad på skötsel av trädslagsrena bestånd. I södra Sverige utgörs dock skogarna i relativt hög grad av blandskogar med olika sammansättningar. Kunskaperna om hur sådana skogar sköts är inte tillräcklig. Det finns många andra kombinationer av trädslag och beståndsstrukturer som är mindre typiska än tall–gran eller gran–björk och även mindre utforskade. Andra exempel på kunskapsbrist att sköta bestånd är skog med någon form av självföryngring. Det finns ett behov av ett mer generellt koncept för att också sköta heterogena bestånd.

Vad har hänt med skogsreservatens struktur de senaste 50 åren?

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_10_2016.pdf

Med hjälp av data från Riksskogstaxeringen har vi undersökt hur skogen i svenska reservat har förändrats sedan 1950-talet. Sedan 1950-talet har virkesförrådet fördubblats. Fördelningen mellan tall, gran och lövträd har inte förändrats. Antalet små träd har inte ändrats. Inte heller har fördelningen mellan olika trädslag bland småträden ändrats. Antalet grova träd är i dag dubbelt så stort som på 1950-talet. Mängden hård död ved är i dag dubbelt så stor. Utvecklingen med ett ökat antal grova träd och mer död ved är något som är positivt för den biologiska mångfalden i reservaten.


Kontaktinformation

Göran Sjöberg, statskonsulent
Kansliet S-fakulteten
goran.sjoberg@slu.se, 090-786 8296, 070-568 0140