SLU-nyhet

Om hållbar skoglig landsbygdsutveckling i Fakta Skog

Publicerad: 12 april 2017

Läs om kunskapsproduktion och lärande, lokalt deltagande i planeringsprocesser, och skogsägares syn på samarbete.

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut och finns nu tillgängliga på webben:

Hållbar landsbygdsutveckling – samverkan för kunskapsproduktion och lärande

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_11_2016.pdf

Landsbygdens naturresurser och andra värden är viktiga för att vidareutveckla en biobaserad ekonomi och att stärka Sverige som besöksnation. Landsbygden står dock inför stora utmaningar. Genom tvärvetenskaplig forskning tillsammans med aktörer på olika samhällsnivåer verkar vi för en hållbar landsbygd genom att generera kunskap och bidra till lärande. Vårt internationella arbetssätt ger nya perspektiv på kunskapsproduktion och lärande tillsammans med praktiker, och skapar förutsättningar för problembaserad utbildning för hållbar landsbygdsutveckling.

Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_12_2016.pdf

Det behövs nya arbetsmetoder och forum för lokalt deltagande i planeringsprocesser som skapar möjligheter att diskutera nyttjandet av skogens värden och specifika skötselåtgärder ur ett landskapsperspektiv. Scenarioanalys har använts för att involvera intressenter i diskussioner om det framtida gemensamma skogslandskapet i Vilhelmina kommun, som en del av det europeiska forskningsprojektet INTEGRAL. Scenarioanalys kan stärka den lokala handlingskompetensen och hjälpa människor att förbereda sig inför framtiden: att definiera sina behov och identifiera vägar för hur dessa kan tillfredsställas.

Att planera för hela skogslandskapet – utmaningar och möjligheter

http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog16/faktaskog_13_2016.pdf

Skogens många värden behöver samplaneras och sättas i sitt sammanhang utifrån ett landskapsperspektiv. Skogsägare och skogliga intressenter intervjuades om hur de ser på skogens värden, äganderätten och skogspolitiska förutsättningar, samt synen på att samarbeta och ta hänsyn till varandras intressen. Behov som identifierats i planeringsprocesser med många deltagare och intressen används för att förbättra kommunikation, information och mötesplatser. För att skapa förutsättningar för ett landskapsperspektiv i planeringen av skogens värden behövs en landskapslots, en samverkansarena, samt en skogsbruksplan.

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/faktaskog


Kontaktinformation

Göran Sjöberg, statskonsulent
Kansliet S-fakulteten
goran.sjoberg@slu.se, 090-786 8296, 070-568 0140