SLU-nyhet

Även lindriga Gremmeniella-angrepp orsakar minskad tillväxt i många år

Publicerad: 18 maj 2017

Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. Hårt angripna träd kan vara nedsatta i årtionden. Detta visar en ny studie från bland annat SLU.

Gremmeniella abietina är en svamp som angriper tall och gran i Sverige. Symptomen innefattar död vävnad i knoppar och missfärgade barr. Under särskilt gynnsamma betingelser kan infektionen vandra från barren till grenarna, vilket kan leda till att träden dör. Detta sker bara när mängden sporer är tillräckligt hög, efter särskilda treårscykler av återkommande regniga somrar och milda vintrar. Det gör att sjukdomen oftast är lågintensiv, men vissa år bryter ut i extrem omfattning.

Våldsamt utbrott

Senast detta skedde i Sverige var åren 2000-2003. 484 000 hektar tallskog infekterades, och mer än 50 000 fick avverkas som en direkt följd av angreppen. Under perioden fram till 2005 dog 454 träd per angripen hektar till följd av bland annat nedsatt försvar mot flera olika typer av skadegörare och tillväxten på de som överlevde sjönk kraftigt.

Dock vet vi inte mycket om hur tillväxten i överlevarna påverkats efter 2005. Vilka långsiktiga konsekvenser har svampangreppen haft på den växande produktionsskogen? Hur lång tid är träden påverkade av sjukdomens effekter? Detta har undersökts i en ny studie av bland annat forskare på SLU.

Effekten på tillväxt kartlagd

Elna Stenström är en av studiens upphovspersoner.

- Vi har tittat på perioden från epidemins utbrott och framåt, från 2000 till 2012, och kartlagt hur sjukdomen påverkat tillväxten av de träd som överlevde. År 2000 registrerade vi krontätheten för angripna tallar, uppdelade efter hur stor del av kronan som angripits; under 20 %, 20-80 %, och över 80 %. 2012 studerades årsringarna för fyra träd ur varje grupp, vilket gav en bild av hur tillväxthastigheten sedan angreppen sett ut. Denna kunde vi sedan jämföra mot den förväntade tillväxten hos friska träd.

Lång tid för återhämtning

I gruppen med lindrigast angripna träd visade två ingen försämrad tillväxt, medan de andra två växte långsammare i tre respektive sju år innan de föreföll återställda. Tallarna i gruppen 20-80 % återfick full tillväxthastighet på i genomsnitt 9 år, medan ingen av tallarna i den allvarligast angripna gruppen var fullt återställda 2012.

Tall hårdare drabbad än gran

Forskarna kunde också jämföra skillnaden mellan gran och tall, mätt i den beräknade trädvolymen av respektive trädslag åren efter infektionen. De fann då att tillväxten av tall minskat med i genomsnitt 21 %, medan motsvarande siffra för gran var 2 %.

- Detta visar hur olika en specifik patogen kan slå mot olika värdträd. I områden där man enbart odlar tall kan vartenda träd angripas i ett enda Gremmeniella-utbrott. Där man däremot varierat gran- och tallodlingar finns en variation i motståndskraft mellan arterna, varför angrepp där slår mindre hårt mot markerna i stort, säger Elna Stenström.

Sammantaget visar studien att även träd med lindriga Gremmeniella-symptom får nedsatt tillväxt under många år efter infektionen. Träd med symptom i mindre än 20 % av kronan tappade i genomsnitt 7,5 % av sin tillväxt fram till år 2012, medan siffran för de hårdare angripna träden är okänd eftersom de ännu inte återfått sin normala tillväxt. Skogsägare får därför räkna med att leva med effekten av Gremmeniella-epidemier i årtionden, även när antalet hårt angripna träd upplevs som litet.