SLU-nyhet

Insekter som signalarter i södra Sverige - ny rapport

Publicerad: 17 juli 2017
Signalarter webb_omsl.jpg

Nu kan du upptäcka och lära dig mer om värdefulla naturmiljöer i din närhet! Länsstyrelsen i Hallands län har, tillsammans med Kristianstads vattenrike, tagit fram en rapport om insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige.

Storskaliga förändringar av äldre tiders mosaikartade landskap med förluster av småbiotoper och blomrika marker har slagit hårt mot pollen- och nektarsökande insekter.

På senare tid har vi sett att många av odlingslandskapets hotade arter även lever i helt andra miljöer än de traditionella jordbruksmarkerna, exempelvis täkter, vägkanter, banvallar och tätortsnära grönområden. Dessa marker fungerar på detta sätt både som viktiga ersättningsbiotoper och spridningsvägar för många arter.

Inom exempelvis arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är det viktigt att även denna typ av miljöer uppmärksammas. Ökad kunskap om signalarter i öppna marker är ett viktigt underlag för att identifiera insatsområden och prioritera åtgärder för att förbättra och stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänster i ett funktionellt landskap.

- I publikationen har vi valt arter med fokus på Skåne och Halland men många arter finns också betydligt längre norrut och har då ett värde som signalarter i hela utbredningsområdet, säger Jeanette Erlandsson, biolog på Länsstyrelsen i Hallands län.

Från länsstyrelsen i Halland lyfter man också fram att en kontinuerlig inrapportering av alla fynd i Artportalen är ett viktigt verktyg i arbetet.

Rapportens författare är Krister Larsson på Allma Natur, och har tagits fram i ett samarbete mellan ÅGP i Halland och Kristianstad vattenrike.

                          

Rapporten ”Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige” finns att hämta på Länsstyrelsens i Halland hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/halland/sv/nyheter/2017/sidor/insekter-visar-vagen-till-vardefulla-naturmiljoer.aspx/ 

Här finns även möjlighet att beställa tryckta exemplar.

Rapporten har skickats ut till bland andra länsstyrelserna i södra Sverige.

 

Fakta:

En signalart är en art som indikerar (signalerar) miljöer med höga naturvärden i en eller flera naturtyper. Arten bör vara relativt lätt att lära sig känna igen även för "icke-experter" utan insamling.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se