SLU-nyhet

Fredade områden fungerar som fristad för hummern

Publicerad: 22 september 2017

På måndag startar årets hummersäsong, men med nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Studier av fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU har genomfört provfisken i hummerfredningsområdet Kåvra norr om Lysekil. Preliminära resultat visar att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området jämfört med två närliggande områden.

 

- Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och humrarna behöver få en möjlighet att öka både i antal och i storlek. De nya fiskereglerna som införts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en bevarandeåtgärd för hela beståndet med syftet att hummern ska kunna återhämta sig, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU (SLU Aqua).

SLU Aqua kommer att delta i arbetet med att utvärdera effekterna av de nya fiskereglerna. Vid den utvärderingen kommer man bland annat att använda fångstdata från fritidsfiskare och data insamlad i hummerfredningsområdet Kåvra utanför Brofjorden i Bohuslän. Kåvra har varit fredat för hummerfiske i nästan 30 år, vilket ger unika möjligheter att studera långtidseffekterna av fredning av hummer.

Under augusti genomförde SLU Aquas havsfiskelaboratorium ett omfattande provfiske i Kåvra och i två närliggande områden: Stora Kornö och Långö. De närliggande kustområdena fungerar som referenser där det normalt bedrivs fiske efter hummer under tillåten hummersäsong.

- Våra preliminära resultat visar på klara skillnader i hummerförekomst mellan Kåvra och i de närliggande fiskevatten för hummer. Resultaten visar initialt på både större täthet av hummer och större individstorlek, vilket är i linje med tidigare resultat från fiskefria områden i Skagerrak. Vidare bearbetning av materialet kommer att ske under hösten, säger Andreas Wikström.

Under provfisket märktes också samtliga humrar med individuella nummer med så kallade Floy Anchor Tags. Återfångande humrar kommer på så sätt att ge kunskap om hur humrarna växer, rör sig och också om så kallade spilleffekter. Spilleffekter innebär att humrar migrerar ut från fiskefria områden till andra områden och därmed kommer fisket till gagn.

- Återfångad hummer kommer att ge oss värdefull information som kan bidra till en bättre förvaltning. Så därför uppmanar SLU Aquas havsfiskelaboratorium alla hummerfiskare som fångar en märkt hummer att kontakta oss, säger Andreas Wikström.

Fångat en märkt hummer?

Kontakta Havsfiskelaboratoriet med e-post till Andreas Wikström, andreas.wikstrom@slu.se alternativt Håkan Wennhage, hakan.wennhage@slu.se.

I e-postmeddelandet var vänlig att ange information om var hummern fångats (område eller koordinater), vilket datum hummern fångades, märkningsnummer samt hur stor hummern var. Storlek mäts från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Observera, om du fångar en märkt hummer som inte är lovlig det vill säga hummern har ett minimimått (carapaxlängd) som understiger 90 mm eller en hummer med yttre rom så skall dessa individer återutsättas omedelbart efter att märkets nummer noterats.

Hummerfiske – regler för 2017

De nya reglerna från HaV (Havs- och vattenmyndigheten) för fiske efter hummer fokuserar på att begränsa fritidsfisket, eftersom detta fiske är både redskapsmässigt och fångsmässigt dominerande. Även det yrkesmässiga fisket regleras nu hårdare.  Läs mer om de nya reglerna för hummerfiske på HaV:s webbplats >>


Kontaktinformation

Andreas Wikström, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.wikstrom@slu.se, 010-478 40 19

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55