SLU-nyhet

Asköfjärdens fiskar indikerar en relativt god miljöstatus

Publicerad: 09 oktober 2018
Kustprovfiske_Asko.JPG

Fisksamhället i Asköfjärden utanför Trosa har varit i stort sett stabilt de senaste 20 åren. Det visar de provfisken som genomförts i området sedan 2005. På senare år har dock fångsterna av stora abborrar varit ovanligt låga.

- Stora individer är viktiga för beståndens föryngring och stora rovfiskar spelar en viktig roll i ekosystemet, säger Henrik Flink, forskningsassistent vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU aqua).

Storleksstrukturen hos abborre är en så kallad indikator som används för att bedöma ett kustfisksamhälles miljöstatus. Enligt den senaste preliminära bedömningen når Asköfjärden inte upp till god miljöstatus när det gäller abborrarnas storlek just på grund av att de är för små.

När det gäller tre andra indikatorer: förekomsten av abborre, karpfisk och rovfisk uppnår Asköfjärden god miljöstatus.

Beräknat under alla år som undersökningarna genomförts har abborre varit den vanligaste arten i fångsterna (45 procent) följt av mört (28 procent). Andelen av båda dessa arter har dock minskat över tid. Fångsterna av strömming, nors, skarpsill, sik och tånglake visar ökande trender, medan gös minskat under provfiskeperioden.

Provfiskena i Asköfjärden sydost om Trosa ingår i den svenska kustfiskövervakningen, och genomförs i augusti varje år av SLU Aquas kustlaboratorium i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland. Syftet med övervakningen är både att kartlägga förändringar och variationer i fisksamhället och fånga upp tecken på storskalig miljöpåverkan som t.ex. övergödning, klimatförändringar och miljögifter.

För mer information:
Se uppdaterade faktabladet för Asköfjärden som innehåller resultat från 2005-2017.


Kontaktinformation

Henrik Flink, forskningsassistent 
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
henrik.flink@slu.se, 010-478 41 80

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se