SLU-nyhet

Planera och utvärdera konsekvenser av kantzoner med Heureka

Publicerad: 16 oktober 2018

Skog närmast vattendrag har ofta särskilda egenskaper som gynnar den biologiska mångfalden, därför är det en vanlig åtgärd i skogsbruket att lämna en träd- och buskbevuxen zon kring vatten (s.k. kantzon). För att underlätta för Heurekas användare att planera och utvärdera konsekvenserna av den här typen av hänsyn finns det nu ett verktyg implementerat i systemet som hjälper till att identifiera kantzoner, och också definiera eventuell skötsel inom dessa.

Verktyget kräver endast en skogskarta kopplat till ens beståndsregister, och ett eller flera kartskikt med figurer att skapa en kantzon runt. Med hjälp av verktyget kan olika kantzonsbredder definieras baserade på antingen ett fast avstånd från t.ex. ett vattendrag, eller egenritade former att basera kantzonen på. Ett förslag skulle vara att använda sig av en våtmarkskarta och välja att använda blötare partier som gräns. Det finns möjlighet att välja om kantzonerna ska lämnas helt orörda, plocka ut några träd i kantzonerna i form av en gallring när en åtgärd utförs (gallring eller slutavverkning) i beståndet de delats av från, eller om kantzonen ska skötas helt oberoende.

Verktyget är testat i ett skogslandskap i Västerbotten, där slutsatsen visade att beroende på vilka variabler man tycker är viktiga så är olika alternativ att föredra. Viss skötsel i kantzonen ger en mindre ekonomisk förlust jämfört med att lämna kantzonen helt orörd, men detta påverkar andra variabler negativt, som t.ex. mängden död ved. Här måste användaren själv bestämma vad denne tycker är viktigast. I den här studien var det kantzoner runt vattendrag som utvärderades, men som Heurekaanvändare är det bara fantasin som sätter gränser för hur verktyget potentiellt skulle kunna användas.

Verktyget finns beskrivet och utvärderat i den vetenskapliga artikeln:
Johanna Lundström, Karin Öhman & Hjalmar Laudon (2018) Comparing buffer zone alternatives in forest planning using a decision support system. Scandinavian Journal of Forest Research, 33:5, 493-501

För tillfället vidareutvecklas detta verktyg för att göra det möjligt att ta hänsyn till klassificerade vattendrag enligt WWFs blå målklass-system, och därigenom kunna hantera olika delsträckor av ett vattendrag olika. Denna utveckling finansieras av Skogssällskapet och planeras vara färdigt under 2019. Läs mer


Kontaktinformation

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se