SLU-nyhet

Häpnadsväckande många läkemedelsrester i spindlar som lever nära vattendrag

Publicerad: 07 november 2018

Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter, en del i så pass höga halter att rovdjur som nästan helt livnär sig på dessa insekter, såsom öring och näbbdjur, riskerar att påverkas. Det visar forskare från Umeå universitet och SLU samt kollegor från Australien och USA i en studie som just har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Användningen av läkemedel ökar över hela världen. Det är uppenbart att de läkemedel vi använder hamnar i vattendrag och sprids vidare ut i födovävarna. Vi känner inte till de ekologiska konsekvenserna av exponering för dessa föroreningar.

– Vår studie fokuserade på spindlar som lever nära vattendrag, eftersom de bygger sina nät i och över strömmar och livnär sig på insekter som först lever som larver i vattnet men sedan kläcks till flygande vuxna, säger sötvattensekolog Erinn Richmond från Monash University i Australien, som har lett studien.

De prover som forskargruppen samlade in i studieområdet – sex vattendrag i och runt omkring Melbourne i Australien – analyserades avseende 98 farmaceutiska föreningar. Det är den mest omfattande provtagningen som har gjorts hittills. De läkemedel som uppmättes var bland annat antibiotika, antidepressiva medel, antihistaminer och NSAID. Studieplatser valdes utmed en gradient av avloppsrening, från nedströms ett avloppsreningsverk, till en nästan orörd natur i en nationalpark.

I vävnadsanalyserna upptäcktes 69 olika läkemedelsföreningar i vattenlevande insekter och totalt hela 66 läkemedel i spindlarna. Läkemedelshalterna var högst hos de insekter som samlades in nedströms avloppsreningsverket. I genomsnitt var läkemedelshalterna i vävnaderna tio till hundra gånger högre på dessa platser än på mindre förorenade platser.

– Vi hittade läkemedel i varje insekt och spindel som vi testade, inklusive de som samlades in i Dandenong Ranges National Park. Även denna till synes orörda plats var förorenad, troligen för att människor bor i nationalparkens avrinningsområde och förstås också besöker parken, säger Jerker Fick, forskare i kemi vid Umeå universitet, som har varit med och analyserat insekts- och spindelproverna.

I de vattendrag som forskarna studerade lever två rovdjur som till största del livnär sig av vattenlevande insekter, näbbdjur och öring. Genom att jämföra de halter av läkemedel som hittades i insekter med dessa rovdjurs kända födointag kunde forskarteamet uppskatta hur exponerade rovdjuren var för läkemedel.

– Det är anmärkningsvärt att rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel som motsvarar en halv mänsklig dagsdos bara genom födan. Tidigare har man enbart baserat riskanalyser på uppmätta vattenkoncentrationer, något som vår studie visar att vi måste förändra, säger Tomas Brodin, som är professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå.

En globalt vanlig vattenlevande insekt är flicksländelarven och den fanns med bland de insekter som testades.

– Liknande insekter finns i sötvatten över hela världen och det betyder att detta inte är ett problem specifikt för Australien. Våra resultat är representativa för vad som sannolikt händer överallt där människor använder läkemedel, säger Erinn Richmond.

För att öka kunskapen kring spridningen av läkemedelsresterna är tre av forskarna, Emma Rosi, Tomas Brodin och Jerker Fick, för närvarande involverade i ett svenskt projekt inom Forskarhjälpen, kallat "Spindeljakten". Projektet syftar till att samla in och analysera spindlar och ett motsvarande vattenprov, taget nära fångstplatsen. Projektet är organiserat av Nobelmuseet och finansieras av SSF och startade som ett direkt svar på de första preliminära resultaten i denna studie.

– Med hjälp av 30 skolor över hela Sverige hoppas vi få en bättre bild av förekomsten av läkemedelsrester i spindlar kring svenska vattendrag, säger Jerker Fick.

Mer information

Originalartikeln

Erinn K. Richmond, Emma J. Rosi, David M. Walters, Jerker Fick, Stephen K. Hamilton, Tomas Brodin, Anna Sundelin & Michael R. Grace. A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs. Nature Communications (2018) 9:4491. DOI: 10.1038/s41467-018-06822-w.
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w

Kontaktpersoner

Tomas Brodin, professor
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
090-786 81 61, 070-278 35 70, tomas.brodin@slu.se

Jerker Fick
Kemiska institutionen, Umeå universitet
090-786 93 24, jerker.fick@umu.se

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Kvistbaldakinspindel (Neriene peltata), ett slags täckvävarspindel. Foto: Marcus Östman


Kontaktinformation