SLU-nyhet

Forskare och livsmedelsaktörer ska ta fram en plan för det hållbara lantbruket

Publicerad: 07 december 2018

I princip alla FNs hållbarhetsmål påverkas av lantbruket. Det måste leverera tillräckligt med mat till en ökande världsbefolkning och samtidigt bli betydligt mer miljövänligt. Nu ska forskare och centrala aktörer inom livsmedelsindustrin träffas och ta fram en forskningsplan för framtidens hållbara växtodlingssystem. Många forskare på SLU är engagerade i projektet Pegasus som nyligen fick medel från Formas särskilda utlysning Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen.

För att producera tillräckligt med mat har mycket av världens växtproduktion hittills byggt på en alltmer ökad användning av bekämpningsmedel, mineralgödsel, bevattning och fossilt bränsle. Detta har bidragit till ineffektiva odlingssystem med miljöförstöring och klimatförändringar som följd. Sättet vi odlar våra grödor har även påverkat till exempel tillgång på rent vatten, människors hälsa och biologisk mångfald.

Att utveckla ett produktivt och samtidigt miljövänligt jordbruk är därför centralt för att nå FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling (Sustainable Development Goals SDG). Framtidens växtproduktion behöver producera mer mat och bioenergi. Samtidigt måste dess negativa påverkan på miljö, biologisk mångfald och människors hälsa minska.

Bred samverkan

I projektet Produktivt lantbruk för att nå hållbarhetsmålen (PEGASUS) ska forskare och centrala aktörer inom livsmedelssektorn träffas i en serie workshops. Huvudsökande Riccardo Bommarco är professor på institutionen för ekologi med flera forskare från andra institutioner på SLU och en forskare på Stockholms universitet som deltar. De aktörer som ska bjudas in kan vara innovativa lantbrukare, rådgivare, intresseföreningar inom jordbruk samt representanter för livsmedelsindustri och återförsäljare.

Nordeuropeiskt perspektiv

Projektet ska:

  • Uveckla en plan för att bättre förstå hur markanvändning påverkar livet i och på åkern, de tjänster som nyttoorganismerna skapar och hur det bestämmer skördens storlek och stabilitet över tid. Det handlar till exempel om bakterier och svampar som bryter ner och frigör näring till växterna, spindlar och rovinsekter som äter växtskadegörare och pollinatörer i våra blommande grödor.
  • Testa och utvärdera odlingstekniker som bygger på ekosystemtjänster och därmed blir mindre beroende av insatsmedel.
  • Planera en noggrann uppföljning och utvärdering av dessa nya odlingssystem för att säkerställa att de är produktiva, stabila och miljövänliga.
  • Ta fram ett förslag för hur vi kan säkerställa att forskningen tillämpas brett i samhället att resultaten sprids och att kunskapen om dessa frågor ökar i samhället.

Projektet utgår från ett nordeuropeiskt perspektiv och huvudsakligen svenska intressenter och forskare är engagerade. Tanken är att först bygga en stark och välorganiserad nationell bas som kan engagera sig i framtida internationella insatser.

PEGASUS kommer av projektets engelska namn: ProductivE aGriculture for reAching SUStainable development goals

Läs om de andra projekten som fick medel från Formas utlysning Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen

Fakta:

Forskarna i projektet

Huvudsökande

Riccardo Bommarco Insitutionen för ekologi

Medsökande

Sara Hallin Institutionen för mykologi och växtpatologi

Thomas Kätterer Institutionen för ekologi

Göran Bergkvist Insitutionen för växtproduktionsekologi

Giulia Vico Institutionen för växtproduktionsekologi

Stefano Manzoni Stockholms universitet

Tino Colombi Institutionen för mark och miljö

Pernilla Tidåker Institutionen för energi och teknik

Karina Engelbrecht Clemmensen Insitutionen för mykologi och växtpatologi

Mattias Jonsson Institutionen för ekologi

Martin Weih Institutionen för växtproduktionsekologi

Andra som bidrar

Seema Arora-Jonsson Institutionen för stad och land

Thomas Keller Institutionen för mark och miljö


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se