SLU-nyhet

Ökat uttag av biomassa möjligt genom gallring i unga, täta bestånd

Publicerad: 18 december 2018

Lars Sängstuvall har i sin avhandling studerat potentialen för ett ökat biomassauttag från skogen genom skörd av hela småträd i unga, täta bestånd. Biomassagallring är enligt Sängstuvall en möjlig åtgärd och hela träd från unga bestånd har potential att öka uttaget av biomassa från svensk skog. Avhandlingen visar även att det genom simulering och andra metoder är möjligt att analysera skogstekniska system som ännu inte finns i praktiken.

Biomassa från skogen används som råvara för såväl skogsprodukter (papper, massa, sågade trävaror) som bioenergi. En ökad användning av biomassa innebär att träd och träddelar som hittills inte använts kan bli av intresse. En första del av Lars avhandling rör tekniska aspekter på genomförandet, som beräkning av tidsåtgång för att skörda småträd. Genom datorsimuleringar undersöktes olika metoder, som skörd av träden ett och ett eller som schablonartad korridorgallring. Resultaten visar att korridorgallring är ett konkurrenskraftigt alternativ. De visar också att simulering och deduktiva metoder gör det möjligt att analysera skogstekniska system, som ännu inte finns i praktiken.

Andra delen av avhandlingen rör tillgång och möjlig efterfrågan på denna typ av biomassa i Sverige. För att analysera tillgången användes data från Riksskogstaxeringen och för beräkning av framtida tillgångar användes Heurekasystemet. För att länka utbud och efterfrågan på bioenergi – inklusive eventuell påverkan på utbud och efterfrågan på timmer och massaved – användes den ekonomiska jämviktsmodellen SweFor. Alla större värmeverk, sågverk och massaindustrier i Sverige ingick i analysen. Lars fann att biomassagallring kan stå för 15% av de svenska värmeverkens nuvarande energiförsörjning, och att åtgärden är lämplig på 15% av den brukade skogsmarken. Vid en ökad efterfrågan av biomassa, som kan gå till nya typer av användning och produkter, har biomassagallring en avsevärt högre potential.


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se