SLU-nyhet

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Publicerad: 20 december 2018
Flakaliden, Vindelns försökspark

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt.

Klimatförändringen är vår tids stora utmaning och skogen förväntas spela en viktig roll i klimatarbetet. Genom sin tillväxt binder skogen koldioxid som finns i atmosfären och när skogen skördas kan skogsprodukter ersätta fossilbaserade produkter så att tillförseln av ny koldioxid till atmosfären begränsas.

En förväntad positiv effekt av ett varmare väder har varit att skogens tillväxt skulle öka. Modellstudier och fältexperiment som pågått under kort tid har indikerat betydande tillväxthöjningar i nordliga barrblandskogar. En nyligen publicerad studie i Nature Climate Change motsäger dock detta. I en unik långtidsstudie av gran i Västerbotten (Flakaliden) visas att varmare förhållanden i marken inte ger någon uthållig tillväxtökning efter 18 år.

En bidragande orsak till att tillväxten inte har ökat tycks vara den begränsade tillgången på kväve i marken, något som gäller stora delar av den svenska skogen.

– Studien visar att det finns anledning att vara försiktig med antaganden och prognoser som innehåller positiva tillväxteffekter av ett varmare klimat, säger Tomas Lundmark, en av forskarna bakom studien.

Flakalidenförsöket anlades ursprungligen för att undersöka hur mycket granens produktionsförmåga i norrlandsklimat kan ökas med hjälp av gödsling och bevattning. Nu visade det sig att de data som har samlats in under åren även kunde användas för att belysa klimateffekter på trädens tillväxt. Huvuddelen av fält- och analysarbetet har gjorts av Hyungwoo Lim vid SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel.

Mer information

Kontaktperson
Tomas Lundmark, professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
090-786 84 80, 070-631 74 12, tomas.lundmark@slu.se

Artikeln
Hyungwoo Lim, Ram Oren, Torgny Näsholm, Monika Strömgren, Tomas Lundmark, Harald Grip & Sune Linder. 2018. Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. Nature Climate Change.
http://dx.doi.org/10.1038/s41558-018-0373-9

Mer om försöken i Flakaliden
https://www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/Svartberget_/flakaliden/

Pressbild

(Får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Granskog i Flakaliden. Foto: Sune Linder


Kontaktinformation