SLU-nyhet

Se in i framtiden och planera framtidens skog

Publicerad: 04 december 2018
framtidens-skog2.jpg

Skogarna på norra halvklotet har stor betydelse för klimat, ekonomi och människors och vilda djurs liv. Men hur kommer skogen att påverkas av klimatförändringar? Och hur kan vi sköta boreala skogar så att de fortsätter att producera biomassa samtidigt som de bidrar tillhållbarhetsmålen och är en plats för människor att njuta på? Forskare från SLU och Naturresursinstitutet (Luke) i Finland startar nu ett projekt som ska leda till ett klimatsmart skogsbruk som tar hänsyn till alla intressenter.

Boreala skogar, som täcker stora delar av Kanada, Alaska, Nordamerika, Ryssland och Nordeuropa, värms upp ungefär dubbelt så snabbt som alla andra skogar i världen. Ett varmare klimat kan vara gynnsamt i nordliga regioner, eftersom högre temperatur och längre växtsäsong stimulerar de boreala skogarnas produktivitet. Men under senare år har de stigande temperaturerna i några boreala skogsregioner passerat en tröskel där deras produktivitet blivit lägre. Vad värre är, dessa högre temperaturer kan också vara direkt skadliga för skogen.

Boreala skogar är viktiga på många sätt

Boreala skogar har ett stort ekonomiskt värde eftersom de producerar trä, timmer och andra biomassaprodukter. Dessa produkter är också viktiga när det gäller att byta ut fossila bränslen. Framförallt så har Sverige utökat sin användning av skogarna som ett sätt att fullfölja EU:s föreskrifter om förnybar energi. Boreala skogar försörjer många andra ekosystemtjänster, inklusive att de ger möjlighet till rekreation för människor och att de är livsmiljö för växt- och djurarter. De är också det ekosystemsom lagrar överlägset mest kol, och därmed hjälper till att motverka klimatförändringar.

Behövs strategier för att motverka framtidens klimat

Det vetenskapliga samfundet och berörda aktörer måste samarbeta och koordinera sitt arbete för att bättre förstå hur boreala skogar svarar på klimatförändringar. Och hur den förståelsen kan användas i praktiken för att utforma strategier för skogsbruk som kan motverka klimatförändringarnas negativa påverkan och främja skogens produktivitet. En ytterligare komplicerande faktor är att människor har olika preferenser och attityder till risk.
Skogsägare och samhälle accepterar inte alltid strategier som ger hög produktivitet och minskar klimatskador. Så när vi kommer med förvaltningsstrategier för skog som klarar klimatförändringar måste dessa strategier vara i linje med skogsägarnas riskattityd.

Modellering kan hjälpa att förbereda boreala skogar för framtiden

I praktiken är det ett stort problem för forskningen om skogar och klimat att ett träd behöver 70-120 år på sig att växa till full storlek. Vi vet också för lite om framtidens väderförhållanden och vilka mekanismer som är viktigast för respons till klimatförändringar. Detta gör att laborativa experiment inte är optimala, eftersom det är högst komplicerat att återskapa naturliga väderförhållanden i laboratorier. Det är dessutom ekonomiskt omöjligt att utforma fältförsök med tidsramar på 70-120 år. I detta sammanhang kan man därför ha stor nytta av teoretiska modeller. Om de baseras på fysiska processer kan man teoretiskt efterlikna den boreala skogen, och därmed också förutspå hur den kommer att reagera på klimatförändringar.
Dessa så-kallade fysiskt baserade modeller är mycket användbara för syftena med detta forskningsprojekt, eftersom de ger möjlighet att extrapolera resultat bortom särskilda år och platser och identifiera sätt att hantera boreala skogar, så att de fungerar bra i framtiden.

Vi ska svara på viktiga frågor med hjälp av fysiskt baserade modeller och tillgängliga data:

• Hur kommer boreala skogar att svara på klimatförändringar? Och varför? 

• I vilka områden och i vilken utsträckning kan boreala skogar skadas av klimatförändringar?

• Vilken skogsskötsel kan buffra klimatförändringarnas påverkan på boreala skogar?

• Är dessa skötselstrategier lämpliga, med hänsyn till de olika skogsägarnas preferenser och attityder mot risk? Dessa svar kommer att stödja intressenter när det gäller att utforma skogsförvaltningspraxis för klimatsmart skogsbruk, med fokus i Nordeuropa.

Giulia Vico och Guiomar Ruiz-Perez (SLU) och Samuli Launiainen (LUKE, Finland) har fått medel från Formas i utlysningen Nationella forskningsprogrammet om klimat: Vägar framåt.


Kontaktinformation
Giulia Vico, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för växtproduktionsekologi, Enheten för växtekologi
giulia.vico@slu.se, 018-671418