SLU-nyhet

Sex SLU-projekt föreslås få VR-bidrag till utvecklingsforskning

Publicerad: 05 december 2018

Av de ca 151 miljoner kronor som Vetenskapsrådet preliminärt har fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2019–2021 går drygt 11 miljoner till SLU. Bidragen ska finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Vetenskapsrådet inväntar besked från regeringen angående budgeten för utvecklingsforskning rörande projektbidrag och nätverksbidraget Swedish Research Links. Det som nu har publicerats är en lista med en rekommendation om finansiering, utifrån en antagen ram som motsvarar fjolårets budget.

Preliminärt beviljade projektbidrag 2018

  • Aakash Chawade, Växtförädling, Alnarp, 4 332 811 (Nya verktyg för förädling av vete som är resistent mot svampsjukdomen wheat blast)
  • Björn Vinnerås, Energi & teknik, Uppsala, 3 929 000 (Urindehydreringsteknik för sanitet 2.0)

Preliminärt beviljade nätverksbidrag: Swedish research links, 2018

  • Erik Alexandersson, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 800 000 (Växtbioteknik i Afrika söder om Sahara - teknologiöverföring och nya policyer)
  • Mulatu Geleta Dida, Växtförädling, Alnarp, 750 000 (Främjande av "dekoko" (Pisum sativum ssp. abyssinicum) för en tryggad livsmedelsförsörjning i Etiopien)
  • Vadim Kessler, Molekylära vetenskaper, Uppsala, 799 080 (Multifunktionella hybrida adsorbenter för vattenrening)
  • Jonas Johansson Wensman, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 800 000 (Faktorer som begränsar hållbar produktion av små idisslare i Tanzania och Zambia)

Läs mer i Vetenskapsrådets nyhet


Kontaktinformation