SLU-nyhet

Vikande trend för granbarkborren under 2017

Publicerad: 27 mars 2018

Fångsterna av granbarkborrar var fortsatt hög under 2017 men samtidigt finns en vikande trend. Det visar senaste rapporten från den årliga och långsiktiga övervakningen av granbarkborre som SLU gjort tillsammans med Skogsstyrelsen.

– Vi kan bara fortsätta hoppas att trenden håller i sig men det finns ändå anledning att ha hög beredskap för skador även sommaren 2018 på många håll. Störst risk bedömer vi finnas i Mellannorrland och i Västmanland, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen.

Resultaten i rapporten bygger på övervakning av feromonfällor och inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter. Under 2017 var det fortsatt höga fångster i samtliga undersökta områden samtidigt som trenden är att fångsterna minskar på de flesta håll. Övervakningen visar också att granbarkborren svärmade sent.

Antalet döda träd per kilometer hyggeskant ligger genomgående på en låg nivå, mindre än fem döda träd per kilometer.

– Skadorna är förhållandevis små, samtidigt visar ju fällfångsterna att det finns väldigt mycket granbarkborrar där ute i skogarna, men det behöver alltså inte leda till att det dör en massa träd. För stunden är det ett bra utgångsläge för skogsägarna, säger Åke Lindelöw, SLU.

Rapporten bygger på övervakning av feromonfällor som lockar till sig granbarkborrar men också en inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter. Den obrutna serien av kontroller sedan 1995 är ett viktigt redskap för att skogsbruket ska ha en god beredskap och kännedom om angreppen för att kunna sätta in åtgärder som kan begränsa skadorna.

Mer information:

Åke Lindelöw, fältentomolog, SLU, tel 070-643 33 17, ake.lindelow@slu.se 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se