SLU-nyhet

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Publicerad: 09 mars 2018
lightbulb_small.jpg

Nu kan du söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Upp till fem ansökningar kommer att beviljas högst 50 000 SEK vardera.

Vilka slags projekt söker vi?

SLU Urban Futures vill bidra till att stimulera projekt och initiativ:

​- som är i uppstartsfas och i behov av stöd för att ta nästa steg. Det kan handla om att skicka in en ansökan till en forskningsfinansiär, att sätta samman ett konsortium eller att utveckla och definiera forskningsfrågor. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för resor till nätverksmöten, workshops eller konferenser med syfte att identifiera forskningsfronten och/eller föra samman möjliga konsortiemedlemmar. 

- som hittills har utvecklats på lokal nivå/i en specifik sektor av SLU och som är i behov av stöd för att bjuda in andra forskare/lärare och samhällsaktörer, gärna internationella sådana. Vi ser gärna projekt som bjuder in andra kunskapsområden och som vill arbeta över vetenskapliga disciplingränser. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för arbetstid för att skala upp eller bredda initiativet, genom nätverksmöten, presentationer eller andra utåtriktade aktiviteter.

-  som är under utveckling och som behöver en review-artikel för att fördjupa kunskapen inom ett område, en syntesartikel för att formulera en forskningsfråga, en gemensam publikation för att fördjupa ett samarbete, en översiktsartikel för att föra samman kunskap från flera olika projekt, eller en populärvetenskaplig publikation för att bättre nå viktiga målgrupper utanför akademin. I detta fall kan SLU Urban Futures bistå med medel för arbetstid, utrustning för att bygga arkiv eller processa bilder, kostnader för open access, tryckkostnader m.m. 

Observera att dessa exempel endast är förslag – vi är öppna även för andra välmotiverade idéer.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning? 

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinary integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinary inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mång- eller tvärvetenskaplig.

SLU Urban Futures - Framtidens Städer

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform vars mission är att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom plattformens tematiska inriktning. Plattformens tematiska fokus är sociala, ekologiska och socio-ekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

SLU Urban Futures kommer att publicera öppna utlysningar varje kvartal – nästa omgång är planerad till juni 2018.

Om ansökan och medel

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Endast anställda vid SLU kan söka medel och medlen måste användas inom SLU. Ansökningar på svenska* skickas in via detta formulär.

  • Sista ansökningsdag är 29 mars 2018.
  • Beslut fattas den 9 april 2018.

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning projektet:

  • Bidrar till utvecklingen av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU
  • Relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus
  • Syftar till att söka nya finansieringskällor
  • Initierar nya/internationella samarbeten
  • Innefattar sökande från olika delar av SLU

*For applications in English: use this form.


Kontaktinformation

Lisa Diedrich, Professor

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

lisa.diedrich@slu.se 040-41 54 24

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se