SLU-nyhet

Bryts läkemedelsrester i avloppsslam ned under lagring?

Publicerad: 31 maj 2018

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam.

Ett storskaligt lagringsförsök med ca 430 ton slam fördelade på 6 olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen 29-30/5 på Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Svenska Miljöinstitutet IVL och Uppsala Vatten och Avfall AB.

Avloppsslam innehåller mycket växtnäring, framförallt fosfor, och mycket organiskt material. Vid gödsling med slam får man ett slutet kretslopp för fosforn och det organiska materialet ökar markens mullhalt, bördighet och brukningsbarhet. Att kolet i slammet hamnar i mullen istället för att släppas ut som koldioxid är också positivt för klimatet då stora utsläpp av koldioxid undviks i förhållande till gödsling med mineralgödsel.

Avloppsslam innehåller emellertid också miljöföroreningar, till exempel läkemedelsrester. Detta är organiska substanser som kan brytas ned av bakterier och svampar. I det ettåriga lagringsförsöket undersöks nedbrytningen av läkemedelsrester, inklusive antibiotika och hormoner, vid 6 varianter på slamlagring. Effekten på nedbrytningshastigheten av hur slammet rötats undersöks, liksom effekten av hur poröst slammet är och av om lagringen sker öppet eller täckt, och av om slammet ammoniakbehandlas eller komposteras. Hypotesen i försöket är att mera läkemedelsrester kommer att brytas ned i lagringsvarianterna där luften lättare tränger in i slammet.

Fakta:

Projektet genomförs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Svenska Miljöinstitutet IVL och Uppsala Vatten och Avfall AB med finansiering från Svenskt Vatten Utveckling via VA-kluster Mälardalen, Stiftelsen IVL, samt Uppsala Vatten och Avfall AB, Mälarenergi AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Gryaab, Sweden Water Research, Käppalaförbundet, samt Örebro, Kalmar och Enköpings kommuner.