SLU-nyhet

Europeiskt projekt ska göra vallodling lönsammare

Publicerad: 15 maj 2018
Foto Anna Carlsson.jpg

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet mellan forskare, lantbrukare, rådgivare och lärare. I Sverige har projektet identifierat 20 innovativa vallodlare vars metoder nu ska analyseras och sammanställas. I de åtta EU-länder som ingår i projektet består en stor andel av jordbruksarealen av vall och produktionen av mjölk samt nöt- och lammkött är viktig.

Vallodling är central för Sveriges jordbruk. Vall- och grönfoderväxter utgör knappt 45 procent av jordbruksmarken och har stor betydelse för både ekonomi och miljö. Detsamma gäller i Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna och Polen som också deltar i projektet Inno4Grass.

Projektet ska överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att säkerställa tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Detta kan öka lönsamheten för europeiska vallodlare samtidigt som miljövärdena bevaras.

En viktig del är att identifiera goda exempel – projektet ska sammanlagt presentera 85 innovativa vallodlare. De 20 svenska exemplen går redan nu att hitta på projektets hemsida http://www.inno4grass.eu/sv/spridning. Det handlar bland annat om en gård i Övertorneå som får tre goda vallskördar per år med hjälp av en snabbväxande timotej och noggranna prognoser för när det är dags för skörd. En gård utanför Kil satsar på örter i vallen, till exempel cikoria, kummin och svartkämpar. Ett tredje exempel är en lantbrukare utanför Kungälv som uppfunnit en ny maskin som slår, vänder, luftar och stränglägger skonsamt och energisnålt.

Tio av de svenska exemplen ska analyseras djupare och mera data om avkastning, ekonomi och andra förhållanden ska tas fram. Även exempel från de andra länderna ska studeras närmare. Det ska göra det lättare för lantbrukare att hitta innovationer som skulle passa på deras gårdar och byta erfarenheter med varandra.

– Bland exemplen finns både det som är vetenskapligt prövat och det som vi forskare behöver studera mer för att se om det fungerar. Tanken med projektet är att forskningsresultat ska användas mer i praktiken men också att forskningen ska fånga upp lovande metoder som lantbrukare har kommit på, säger Nilla Nilsdotter-Linde, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och sekreterare i Svenska Vallföreningen. Det är också angeläget att identifiera viktiga frågor att studera vidare.

Hon leder projektet för Sveriges del tillsammans med Anna Carlsson, lantbrukare och ordförande i Svenska Vallföreningen.

– I Sverige finns ett bra samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Svenska Vallföreningen. Vi skickar ut ett nyhetsbrev, anordnar både mindre möten och större konferenser och varje år medverkar vi i uttagningen av Årets Vallmästare, en lantbrukare som har lyckats bra med sin vall, säger Anna Carlsson.

Här finns därför bra förutsättningarna för att sprida resultaten från Inno4Grass. SLU och Svenska vallföreningen kommer att presentera innovativa vallbönder på till exempel Borgeby Fältdagar och andra möten mellan forskning och praktik. Projektet ska också producera faktablad och annat informationsmaterial samt göra ny kunskap tillgänglig på Wikimedia och i en databas för vall och bete, "Encyclopedia Pratensis". Lantbrukare och rådgivare kommer vidare att få möjlighet att delta i utbildningar och utbytesprogram för att innovationer ska spridas mellan länderna.

Projektet finansieras via Horizon 2020. Sammanlagt har EU satt av 80 miljarder euro för Inno4Grass och andra multiaktörsprojekt och tematiska nätverk för gränsöverskridande kunskapsinsamling och -överföring.

Kontaktpersoner:                                                                                          

Nilla Nilsdotter-Linde, forskare SLU, sekreterare Svenska Vallföreningen, Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se , tel 070-662 74 05

Anna Carlsson, lantbrukare, ordförande Svenska Vallföreningen, carlsson@skogsgard.se , tel 0709-70 12 06


Kontaktinformation