SLU-nyhet

En miljon planterade träd ger ny kunskap om betydelsen av mångfald

Publicerad: 04 juni 2018
ecolink-salix.jpg

SLU är en del av världens största nätverk för fältförsök som undersöker betydelsen av biologisk mångfald (TreeDivNet). Hittills har över 1 115 000 träd planterats inom nätverket, varav 6 500 träd finns i Uppsala. Det framgår av en artikel som nyligen publicerades i Nature Ecology and Evolution.

Sammanlagt omfattar nätverket 25 fältförsök på 6 kontinenter. På SLU ingår fältförsöket ECOLINK-Salix som drivs av Martin Weih, institutionen för växtproduktionsekologi. I det försöket har forskarna blandat salixträd av fyra olika sorter (genotyper) i flera kombinationer. Sorterna har olika egenskaper och syftet är att se hur mångfalden påverkar ekosystemfunktioner som till exempel nedbrytning, kolinlagring, mykorrizasvampar, växtätande insekter och biologisk mångfald av växter.

Förutom i Uppsala så finns försök i Rostock och Freiburg. Sammanlagt ingår 14 250 träd i försöket.

Resultat hittills

Det finns en del resultat från försöket. Enligt en artikel som nyligen publicerades i GCB Bioenergy är det viktigare för produktionen av biomassa vilka sorter som odlas än antalet sorter. Att öka diversiteten är därför inte positivt i sig om man vill ha större skörd - däremot inte heller negativ om odlare väljer ”rätt” sorter, 
I en annan artikel som publicerades i Frontiers i Mikrobiology har forskare i projektet visat att blandade bestånd av salix gynnar vissa mikroorganismer nära rötterna, vilket i sin tur påverkar fosforcirkulationen i marken. Möjligtvis ökar fosfortillgången för träden men det behöver bekräftas i framtida studier.

Olika arter eller sorter

Gemensamt för alla försök som ingår i TreeDivNet-nätverket är att de kopplar träddiversitet till ekosystemfunktioner. Det kan vara olika genotyper/sorter som i SLU:s försök men också olika arter.

Exempel på resultat som redovisas i Nature Ecology and Evolution:

  • Ökad träddiversitet förbättrade generellt sett tillväxten hos träden.
  • Populationerna av växtätande insekter kan öka, minska eller inte påverkas alls av ökad träddiversitet. Det beror troligtvis på vilken miljö försöken finns i. De skilda resultaten understryker att det är viktigt att ha tillgång till bakgrundsdata för att kunna göra korrekta analyser.
  • I ett globalt perspektiv påverkas nedbrytningshastighet av bladförna mest av bladens sammansättning eller kvalitet, och i mindre utsträckning av medeltemperatur och nederbörd. Dessa resultat redovisas i en artikel i Science of the Total Environment.

Praktiska tillämpningar

Kunskapen från nätverkets projekt kan användas till exempel på trädodlingar, när skog ska restaureras tex i tropikerna, inom skogsjordbruk och i stadsplanering. I Montreal, Kanada, finns en installation där diversiteten ökar ju närmare centrum besökaren kommer.


Kontaktinformation

Martin Weih, professor
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
martin.weih@slu.se  018-672543