SLU-nyhet

Sommarhälsningar från VH-fakultetens dekaner

Publicerad: 21 juni 2018
Hälsning från dekan Kristina Dahlborn
Kristina Dahlborn är professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sista sommaren som er dekan det känns både sorgligt men även befriande eftersom jag ibland känner att jag inte riktigt lyckas föra er talan och förmedla hur duktiga ni mina medarbetare är och vilken fantastisk verksamhet vi har på VH. I alla fall har vi inte fått mer resurser i form av statsanslag till vår verksamhet.

Jag kommer ägna sommaren åt att läsa era självbedömningar i KoN och granskningspanelernas rapporter. Så jag ser fram emot en bra sommar med spännande läsning som jag sen ska avrapportera på rektors strategimöte i slutet av augusti.

Vårt överklagande till ECOVE gick inte igenom utan vi kommer få ett återbesök den 11–12 oktober och till dess ska vi se till att alla allvarliga bristerna är åtgärdade. Vi arbetar även parallellt med att ta fram underlag till en ny och bättre överenskommelse med UDS.

Till hösten kommer även Anna Jansson och Sigrid Agenäs rapport om Dag 1 kompetens för husdjursagronomer vara klar.

Vi har bokat datum för fakultetsdag och julfest till de 19 december så boka in den i era almanackor.

Vi har alltså en spännande höst framför så passa på och ta lite semester innan dess!

Hälsar er dekan

 

Hälsning från prodekan Henrik Rönnberg
Henrik Rönnberg är professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och prodekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

SommarLedighetsUtopi?

Hej Alla!

Äntligen! Lika säkert som att det inte blir ett nobelpris i litteratur i år så kommer det nu en underbar sommar! Det är fotbollsVM, skolan har slutat och jag var på min tolfte avslutning på ungarnas skola! Det var helt underbart så klart och alla är så söta och förväntansfulla! Som vuxen får vi inte bli blasé. Vi har varit med förr. Vi vet att tiden går fortare ju äldre man blir. Vi har redan lärt oss (tror vi i alla fall) det ungarna nu skall lära sig nästa år.

När jag kom till universitetet var jag naiv, förväntansfull och jättesugen på att lära mig allt jag bara kunde! Vi få inte glömma bort att dagens studenter är lika dana, med all förväntan och naivitet. Den skall kläs i kunskap och erfarenhet. Det är vi lärare som står för detta och även om vi berättar för tionde gången om samma sak så är det helt nytt för studenterna! Att vi fortfarande är hungriga på att lära ut vår kunskap smittar av sig på eleverna som tycker det är roligare att vara här! Vi har världens bästa studenter vid SLU och vi är ju på världens bästa SLU! Forskningen är grundvalen för den undervisning vi bedriver på ett universitet, så vi måste vara lika sugna på att ta oss an den uppgiften!

För att åtminstone jag skall fortsätta ha det suget, behöver jag en sommar med lite Ernstfeeling vid grillen, iskallt rosé med familj och vänner, slippa köra ungarna till skolan på morgonen ett tag, njuta av all ny musik som kommit ut, kika på fotbollsVM, lite småjobb på UDS och så turas jag om med några veckors dekanjour när alla mina trevliga arbetskamrater rättmätigen loggar ut.

Gör din egen grej av sommaren och se till att det inte blir en SommarLedighetsUtopi utan en SommarLedighetseUfori!

 

Hälsning från vicedekan Anne-Marie Dalin
Anne-Marie Dalin är professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och vicedekan för utbildning på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Nu har åter ett läsår passerat och mycket har varit och är på gång inom utbildningssidan. För att öka studentrekryteringen, framför allt till de husdjursvetenskapliga programmen, men även för en breddning för alla VH program, hade vi under våren drivit olika aktiviteter; ett studentdrivet projekt, #Pluggadjur kampanj, studenter fick besöka sitt gamla gymnasium och informera om SLU, web sidorna och sökord uppdaterades mm. Det är dock inte helt lätt att nå ut till målgruppen och det är stor konkurrens mellan lärosätena. Resultatet för VH blev bl.a. en liten ökning i sökande till husdjursagronomprogrammet. Veterinär och djursjukskötarutbildningarna har fortsatt högt söktryck. Vi hoppas kunna fortsätta med #Pluggadjur-kampanjen nästa läsår och att vi kommer igång tidigare, dvs redan under hösten.

Det är ett stort behov av legitimerade djursjukskötare ute i landet, särskilt på smådjurssidan. Från avnämarsidan trycker man på för att SLU ska öka antalet platser på programmet. SLU har från 2014 till 2017 ökat antalet platser med 100 % (från 40 till 80/år) men nu är frågan om VH kan öka ännu mer, till 100 studenter/år. Det har därför gjorts en konsekvensanalys och den visar att det behövs en hel del ombyggnationer inom VHC och extra resurser för att det ska gå att genomföra. Näringsdepartementet driver dessutom på att VH-fakulteten ska genomföra fler "Snabbspår" (invandrade veterinärer omskolas till leg djursjukskötare) – det är politiskt, valår! Enheten för djuromvårdnad jobbar med att ta fram ett kostnadsunderlag.

Inom veterinärprogrammet jobbar en projektgrupp för fullt med att inom nya utbildningsprogrammet (VP-17) ta fram ett ramschema för den kliniska delen. Det är ett komplext arbete som involverar många. Arbetet ska vara klart till hösten 2019.

ECOVE godkände inte vår överklagan vad gäller utvärderingen i höstas utan nu blir det en "Revisitation" den 11 – 12 okt. Vår självvärderingsrapport (SER) måste därför kompletteras och den ska vara klar i början av september. Det blir en liten grupp från EAEVE som genomför besöket.

Planeringsavdelningen på SLU håller nu på med att ta fram en ny resursfördelningsmodell för veterinär- och djursjukskötarprogrammen. Ett förslag presenterades på utbildningsnämndens möte i maj. VH har en hel del synpunkter på förslaget och hoppas att man tar hänsyn till dessa i det slutliga förslaget.

Universitet och högskolor i Sverige ska numera själva stå för kvalitetsbedömningen av sina utbildningar. SLU har tagit fram en egen modell för kvalitetssäkringsarbetet. För 2018 är det de långa yrkesutbildningarna som ska utvärderas. På VH är det husdjursagronom- och veterinärprogrammen. I mitten av oktober kommer vi att ha kvalitétsdialog med SLU:s prorektor om detta.

Under det gånga året har vi även fått igång en ökad kontakt med avnämare och näringen om våra utbildningsprogram. De visar ett stort intresse för våra program vilket känns bra.

Äntligen semester! Vi behöver nog alla tid för återhämtning.

Ett stort tack till er alla som på olika sätt bidrar till VH:s utbildningar!

Trevlig sommar önskar Anne-Marie

 

Hälsning från vicedekan Margareta Emanuelson
Margareta Emanuelson är universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård och vicedekan på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, med ansvar för samverkan inom området lantbrukets djur

Samverkan då den är som bäst!

SLU:s övergripande mål för vår samverkan är att "SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på våra utbildningar, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs". Ett av delmålen är att utveckla de interna samverkansformerna så att styrkan hos SLU:s olika verksamhetsorter blir en viktig resurs för framgångsrik samverkan.

VH anordnade ett seminarium den 19:e juni med titeln "Precision livestock farming och Big data". Det blev en uppvisning av vilka potentialer och kompetenser som finns på SLU. Ser man på var och en av orterna och de forskarkompetenser som finns i Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå så är de var och en små, men när vi lägger ihop dem så blir det kraft!! Då kan vi bli konkurrenskraftiga och göra skillnad inom forskarvärlden och för svenskt lantbruk. Samverkan då den är som bäst alltså! Det är min förhoppning att alla ni som var med och gjorde dagen så lyckad också såg detta och känner att vi behöver jobba mer ihop för att få genomslag. Min huvudvärk nu är om nästa steg är att satsa på en större forskningsansökan i samverkan och tillsammans med de externa nätverk som vi har? Fundera på den frågan över sommaren!

Samverkansarbetet går annars framåt och under Erik Fahlbecks ledning har vi nu snart nått målet när det gäller att lägga fast ramarna för samverkanslektorerna, med tydligare arbetsbeskrivning och uppdrag. Vi har också snart en projektplan klar för "SLU Samverkan" dvs. hur en gemensam samverkansstruktur för hela SLU kan se ut. Under hösten kommer en projektgrupp att ta fram förslag, som bl.a. kommer att bygga på de erfarenheter som finns inom Partnerskap Alnarp. Kristina Santén kommer att vara projektledare och jag deltar som VH:s representant med stöd av Bodil Ström-Holst, som bidrar med kompetens kring sport- och sällskapsdjuren.

Ett konkret exempel på att vi blir bättre på att samverka inom SLU är KCF, kompetenscentrum företagsledning. VH har nu beslutat att bli en mer aktiv part i detta center genom att gå in med extra medel. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart. Det kommer dock att innebära att vi får större möjligheter att involvera personer med ekonomi-kompetens i våra utbildningar liksom i forskningsprojekt etc. Detta är ju något som har efterfrågats länge. En grupp har tillsatts av vår Dekan, som kommer att vara med och diskutera hur vi bäst vill använda de pengar som VH nu sätter av på detta.

Till sist, samverkanscheckarna är slut, men det kan hända att de återuppstår under 2019.

Med glada sommarhälsningar från Margareta

 

Hälsning från vicedekan Lena Lidfors Lena Lidfors är professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, och vicedekan på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap med ansvar för forskarutbildning och lika villkor

På Almedalen i år kommer alla framtidsplattformarna att hålla i minst var sitt seminarium. SLU Framtidens djur, natur och hälsa har sitt seminarium den 4 juli kl.10.30-12.00 med fyra föredrag och en politikerdebatt ledd av Johan Beck-Friis. Institutionen för kliniska vetenskaper håller även ett eget seminarium på temat One Health som är länkat till två av SLU:s framtidsplattformar. För mer info se här: https://www.slu.se/samverkan/samverkan-i-Sverige/slu-i-almedalen/).

Forskarutbildningen

Under vårterminen 2018 har FUN på VH-fakulteten antagit 11 nya doktorander, varav 4 ingår i SLU:s strategiska satsning på industridoktorander, beslutat om 18 disputationer/licentiat seminarium, gått igenom 10 halvtidsuppföljningar, godkänt 6 förändringar i handledargruppen, godkänt eller tillgodoräknat kurser för 13 doktorander, samt hanterat en rad andra ärenden. Tack vare de checklistor för antagning till forskarutbildningen samt ansökan om disputation som vår studierektor Jan Hultgren har tagit fram upplever vi att ansökningarna har blivit mer fullständiga. Vi har även infört att alla doktorander/handledare ska låta institutionens studierektor gå igenom ansökningarna och sätta sin signatur att så är gjort innan de skickas till FUN. Här verkar det ta litet tid innan alla har fått in den rutinen. Glöm inte bort att er studierektor för forskarutbildningen på institutionen är en resurs som kan hjälpa er att svara på frågor kring regelverket och krångliga dokument.

Kvalitetssäkring av forskarutbildningen är ett krav från UKÄ att alla universitet inför och som de kommer ut och granskar så småningom. SLU hade en pilotomgång med kvalitetssäkringen förra året, men från och med i år kör man detta fullt ut. Varje år framöver kommer fakulteterna att få ut två frågeområden med ett antal frågor angående olika aspekter av forskarutbildningen som måste besvaras. SLU:s ledning vill att dessa frågor ska förankras ända ner på handledar- och doktorandnivå. I år samlade vi alla studierektorer och FUN:s ledamöter för att lägga upp arbetet med detta och sedan har ni ute på institutionerna fått möjlighet att lämna era synpunkter via studierektorn. Jag hoppas att ni tycker det att det har blivit intressanta diskussioner kring frågorna. Alla dokument kring kvalitetssäkringen är nu inskickade till SLU:s ledning och möte med dem kring detta blir den 10 oktober. Tack till alla som har engagerat er i detta arbete.

VH-fakulteten ordnar inga egna seminarier för handledare då Utbildningsavdelningen gör detta för hela SLU. Ni har precis fått ut inbjudningar till tre spännande "Lunch colloquia for doctoral supervisors" den 25/9, 17/10 och 15/11 kl.12.13. Ta chansen och delta på dessa (https://internt.slu.se/upc/courses-seminars).

Ansökningar till FUN och frågor om forskarutbildningen tas helst emot vi vår funktions e-mail fun-vh@slu.se

Lika villkor

I vår har Lika villkorsutskottet haft två seminarier, 14 mars och 26 april. Det första handlade om "Kön och makt inom akademin" där Jesper Fundberg från Malmö Högskola och Malin Rönnblom från Umeå högskola höll uppskattade föredrag och deltagarna fick diskutera dessa frågor i grupp. Det andra seminariet handlade om "HBTQ" där Max Hällström från RFSL höll föredrag om normer och normkritik varefter deltagarna fick diskutera frågor kring detta i grupp. Båda seminarierna har vi sparat dokumentation ifrån så att vi kan jobba vidare med frågorna.

I höst vill vi även ordna ett seminarium som ska hållas på engelska. Vi har fått några förslag på områden, men tar gärna emot fler förslag från er medarbetare. Vet ni någon/några föredrags hållare som skulle kunna prata om t ex hur jobbar vi vidare med lika villkorsfrågor utifrån MeToo, hur får man ihop livspusslet med karriär-barn-socialt liv utan att bli för stressad?Vi har diskuterat att ordna ett seminarium kring hur man bemöter varandra när man har olika djuretiska åsikter. Lika villkorsutskottet har sina nästa sammanträden den 5 september och den 14 november. Minnesanteckningar från mötena förs och kan fås via den kontaktperson som varje institution har för Lika villkorsfrågor.

Den 22-23 november anordnas den årliga "Nationella lika villkorskonferens för universitet och högskolor" av Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med årets konferens är att lägga fokus på integrering av jämställdhetsperspektivet och det praktiska arbete som sker i svenska lärosäten. Mer information och anmälan hittar du här: https://lnu.se/forskning/konferenser/nationella-lika-villkors-konferens/

Har du sett eller hört något som du tycker vi bör känna till i Lika villkorsutskottet eller vill du tipsa om aktiviteter vi borde ordna är det bara att du hör av dig till Lena Lidfors, Bercem Johannesson på VH-kansliet, Maja Malmberg på BVF eller till din kontaktperson på institutionen.

Trevlig sommar!
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00