SLU-nyhet

Mört är nu vanligare än abborre i fångster utanför Lagnö i Roslagen

Publicerad: 11 juli 2018
Lagnö_Rickard Yngwe_web.jpg

Fångsterna av abborre har minskat samtidigt som mörten återigen är talrik vid provfisken vid Lagnö söder om Norrtälje. Mörtarna är nu för första gången fler än abborrarna i provfiskenäten. Utvecklingen pekar på en ökad näringsstatus i området.

- Karpfiskar som mört gynnas av varmt och näringsrikt vatten medan abborren trivs i klara vatten, men vi har inte sett någon förändring i siktdjup under provfiskena, säger Noora Mustamäki, forskningsassistent vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).  

Provfiskena vid Lagnö nordost om Ljusterö i Roslagen ingår i den svenska kustfiskövervakningen, och genomförs i augusti varje år av SLU Aquas kustlaboratorium. Syftet med övervakningen är både att kartlägga förändringar och variationer i fisksamhället och fånga upp tecken på storskalig miljöpåverkan som t.ex. övergödning, klimatförändringar och miljögifter.

Provfisket vid Lagnö har genomförts sedan 2002, och sedan dess har fångsterna av stora fiskar minskat. Det gäller både för alla arter generellt (fiskar större än 30 centimeter) och för abborre (abborrar större än 25 centimeter). År 2017 fångades endast 24 stora abborrar vilket är det lägsta antalet sedan provfisket inleddes.

- Stora individer är viktiga för beståndens återväxt. Minskningen kan ha många orsaker som ökat fisketryck, ökad dödlighet från säl och skarv samt en hög exploatering av fiskens lek- och uppväxtområden, säger Noora Mustamäki.

Både antalet karpfiskar och storleken på abborre är så kallade indikatorer som används för att bedöma ett kustfisksamhälles miljöstatus i enlighet med havsmiljödirektivet. När det gäller karpfiskar (de är för många) och storleken på abborre (de är för små) når Lagnö inte upp till god miljöstatus. När det gäller två andra parametrar: antalet abborrar och antalet rovfiskar bedöms området ha god miljöstatus.

Totalt sett har antalet fångade arter i provfisket minskat sedan 2002. Gädda, id, braxen och gös är exempel på arter som fångats tidigare, men som inte har förekommit under senare år. Strömming, nors, löja och tånglake är arter som ökat i antal i fångsten, medan abborre och gädda visar minskande trender.

För mer information:
Se det uppdaterade faktabladet för Lagnö som innehåller resultat från 2002–2017.


Kontaktinformation

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Henrik Flink, forskningsassistent 
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
henrik.flink@slu.se, 010-478 41 80

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se