SLU-nyhet

Rapport om hållbara val av kött

Publicerad: 17 oktober 2019
En grupp kor på bete.

Konsumentverket publicerade nyligen rapporten ”Hållbara val av kött”, en omfattande rapport som tar upp miljö- och hållbarhetsaspekter kring produktion och konsumtion av kött och köttalternativ i Sverige. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera konsumenternas aktuella möjligheter att agera mer hållbart på den svenska marknaden för kött och alternativ till kött samt vilka åtgärder som kan öka konsumenters möjlighet att göra mer hållbara val av kött.

Exempel på åtgärder som listas för att underlätta för konsumenter att göra mer hållbara val är:

  • Branschöverskridande överenskommelser för att underlätta för konsumenter att göra rätt. Exempelvis genom att ta bort de sämsta produkterna.
  • Förbättra utbud av mer hållbart kött (särskilt naturbeteskött)
  • Förbättrat utbud av växtbaserade produkter
  • Ökad transparens och förbättrad konsumentinformation kring hållbarhetskrav på kött

Svenskt, ekologiskt och naturbeteskött är tre alternativ som nämns i rapporten där konsumenter kan göra aktiva val för att välja mer hållbart. Hur lätt det är att hitta dessa tre alternativ kommer ungefär i den ordningen. Svenska kött- och charkprodukter är oftast tydligt märkta och det finns stort utbud i butikerna. Ekologiskt kött är inte lika lätt att hitta även om ekologiskt nötkött finns i de flesta butikerna. Ekologisk chark däremot fanns i betydligt mindre utsträckning.

Naturbeteskött

Naturbeteskött där djuren till största del får sitt foder från marker där annat inte går att odla ses som ett av de mer hållbara sätten att producera kött. Dels för att de inte konkurrerar med mark där man kan odla mat till människor men också för att de utgör en viktig faktor för att bevara den biologiska mångfalden i dessa ofta väldigt artrika miljöer. Certifierat naturbeteskött är dock väldigt svårt att hitta i butik och begreppet är till viss del urvattnat då det har använts i andra sammanhang där svenska naturbeten inte alls är inblandade. Många naturbeten hävdas också av djur inom exempelvis mjölkproduktion vilket gör att köttet blir svårt att särskilja. Svenskt Sigill har en märkning för naturbeteskött som kommer att underlätta för konsumenter men den har ännu inte etablerat sig på marknaden.

Målkonflikter

Rapporten tar också upp en del av de målkonflikter som uppstår när konsumenter ska välja kött. Ett exempel är just naturbeteskött som ofta är väldigt extensivt vilket ger köttet en större klimatpåverkan medan det istället bidrar mycket till biologisk mångfald. En målkonflikt som kan uppstå i Sverige är den mellan det mer klimatsmarta kyckling- och grisköttet som enligt rapporten en större ekotoxisk effekt än det mindre klimatsmarta nötköttet.

Certifiering

Tredjepartscertifieringen tas upp som en positiv aspekt när det gäller ekologiskt kött. Tillförlitligheten i den information som konsumenter har är hög och det är därför lätt för att bilda sig en uppfattning om vad ekologiskt kött innebär genom de olika märkningarnas hemsidor exempelvis. Kunskapen är dock generellt sett låg hos konsumenter om vad som särskiljer ekologiskt kött då många verkar likställa svenskt och ekologiskt. Så kallade REKO-ringar och bondens marknad där konsumenter köper kött ofta direkt från lantbrukaren är ett annat exempel som rapporten ser som ett mer hållbart val. Konsumenten kan förvisso inte göra några omfattande kontroller på just den produktionens hållbarhet men dessa producenter är ofta småskaliga vilket kan betyda att de är viktiga för hävd av mindre naturbetesmarker och andra marginalmarker.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se