SLU-nyhet

Hur blomsterremsor ger ekosystemtjänster över och under jord undersöks i nytt projekt

Publicerad: 29 november 2019

Att odla blommor för att stödja nyttiga insekter som äter skadeinsekter är ett sätt att utnyttja naturliga processer i ett hållbart jordbruk. Hittills har metoden inte fått stort genomslag, men det hoppas Maria Viketoft med kollegor att ändra på. Maria har fått nära tre miljoner kronor från Formas för att undersöka hur olika blommor påverkar sin omgivning och hur de bör kombineras för att maximera den ekologiska och ekonomiska nyttan.

Att så in blommor för att stödja nyttoinsekter som äter skadeinsekter är en lovande växtskyddsmetod inom svensk trädgårdsproduktion. Trots att dessa blomsterremsor även visat sig gynna pollinerande insekter har metoden inte fått stort genomslag i Sverige.

– Vi tror att odlarna bara ser en begränsad ekonomisk nytta och också är rädda för att blomsterremsorna ska gynna skadeinsekter och sjukdomar, säger Maria Viketoft.

Att gynna nyttodjur utan att hjälpa skadedjur

För att göra blomsterremsor mer effektiva kommer olika aspekter undersökas. Idag används bara ett fåtal blommor i blomsterremsor. Därför kommer 25 olika blommande växter undersökas för att ta fram de som bäst stödjer naturliga fiender till skadeinsekter och pollinerare utan att gynna skadeinsekterna och sjukdomar.

Det har visats att anlagda blomsterremsor på åkermark positivt påverkar pollinatörer och ovanjordiska naturliga fiender, men deras påverkan på markdjur som nematoder är okänd. Foto: Maria Viketoft
Hur olika blommor påverkar sin omgivning och hur de bör kombineras för att maximera leverans av ekosystemtjänster och öka den ekonomiska nyttan kommer att undersökas i projektet. Foto: Maria Viketoft

Hur påverkas livet under jord?

Dessutom kommer de olika växtarternas påverkan på marklivet studeras. Det finns många nyttiga markdjur som bland annat bidrar till nedbrytning, hjälper till att luckra upp jorden och öka markens vattenhållande förmåga samt frigör näring som grödan kan ta upp. Men det finns också skadegörare som kan orsaka skördeförluster. Nematoder, eller rundmaskar som de också kallas, representeras av både nytto- och skadeorganismer.

Specialdesignade blomsterremsor för jordgubbsodlingar

Dessutom kommer blomsterremsor optimerade för jordgubbsodling tas fram.

– Vi kommer göra fältförsök i kommersiella jordgubbsfält och testa konceptet med designade blomsterremsor för en eller flera specifika ekosystemtjänster. Jordgubbar angrips ofta av skadeinsekter, svampsjukdomar och nematoder samt gynnas av pollinering. Det är därför en perfekt modellgröda, berättar Maria.

Fakta:

Medverkar i projektet gör också SLU-forskarna Mattias Jonsson, Ola Lundin, Johan Stenberg och Marco Tasin.

Projektet ” Blomsterremsor 2.0: Skötsel av ekosystemtjänster och gentjänster ovan och under jord” kommer att löpa över tre år med start i januari 2020.


Kontaktinformation

Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se