SLU-nyhet

Brytpunkter för ekosystemens kolomsättning i ett varmare klimat utforskas i prestigefullt EU-projekt

Publicerad: 12 december 2019

Paul Kardol, ekologiforskare vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat ”consolidator grant” från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under de närmaste fem åren kommer Paul Kardol att erhålla drygt 2 miljoner euro från ERC för att undersöka en fråga där det idag inte finns någon samsyn i forskarvärlden: hur och när kommer klimatuppvärmningen att förändra ekosystemens kolomsättning?

ERC, som grundades 2007, är Europas främsta finansiär av excellent forskning. Av årets totalt 2453 ansökningar, har 303 forskare beviljats ett "consolidator grant", varav tio är verksamma vid sju olika universitet i Sverige. Grundtanken med ERC:s generösa forskningsbidrag är att ge framstående forskare en möjlighet att bygga upp en forskargrupp, och göra banbrytande framsteg inom sitt forskningsområde. Det här är fjärde gången som en forskare vid SLU blir beviljad medel från ERC.

Paul Kardol är uppvuxen i Nederländerna, där han disputerade vid universitetet i Wageningen. Sedan 2009 har han forskat vid SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel i Umeå, där han idag är docent i ekologi. I sin forskning fokuserar Paul på att förstå hur dynamiken mellan växtsamhällen och jordlevande organismer formar markens ekosystem, och hur detta samspel påverkas av både naturliga störningar och effekter orsakade av människan. Med utgångspunkt i grundläggande ekologisk teori, driver han flera projekt med målsättningen att skapa en förståelse för hur klimatförändringarna påverkar våra ekosystems funktion på lång sikt.

– Jag är övertygad om att man måste lyfta blicken och gå från att studera enskilda arter, till att studera interaktionen mellan olika organismer och hela ekosystem, för att verkligen klarlägga och kunna förutsäga hur den globala uppvärmningen kommer att påverka naturen och oss människor i framtiden, säger Paul Kardol.

Finansieringen från ERC kommer nu att hjälpa Paul Kardol och hans forskargrupp vid SLU att komma vidare i deras jakt på ny kunskap om markens ekosystem, i ett projekt med titeln Threshold  (Thresholds and tipping points in ecosystem responses to global warming). I detta projekt ska Paul undersöka hur omsättningen av kol och näringsämnen förändras i olika markekosystem i takt med att klimatet blir varmare. Målet är att förstå och kunna förutsäga ekologiska tröskelvärden, dvs. tidpunkter då temperaturförändringar och ändrade levnadsförhållanden plötsligt orsakar stora och oåterkalleliga förändringar, och "brytpunkter", där dessa förändringar leder till att ekosystem helt ändrar karaktär. Paul menar att vi genom att analysera och förstå hur växters och markorganismers egenskaper förändras på kort sikt, även kan förutsäga kommande trösklar och brytpunkter på längre sikt, och på så sätt köpa oss tid att sätta in åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringarna, innan det är för sent.

Genom att samarbeta med andra forskare världen över, kommer Pauls forskargrupp att undersöka ekosystem på 10 olika platser spridda över alla bebodda världsdelar, vilka tillsammans kan ge insikt i olika möjliga framtida händelseförlopp på global nivå. Med bas i Abisko, kommer gruppen även att utföra ekologiska experiment och driva hela ekosystem över temperaturtrösklar, samt undersöka samspelet mellan specifika växt- och jordlevande arter på laboratorier i både Umeå och Uppsala.

– Det här bidraget gör det möjligt för mig att "tänka stort", att genomföra experiment som pågår under längre tid och i större skalor, och att testa ett brett spektrum av möjliga framtida klimatscenarier. Det ger mig också möjligheten att utöka och diversifiera min labbgrupp och att investera i ny utrustning som behövs för att hantera de utmaningar som finns i studier av biologiska effekter av klimatförändringar, säger Paul Kardol.

Mer information

Paul Kardol, forskare, docent
Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
paul.kardol@slu.se, 090-786 83 98
https://www.slu.se/en/ew-cv/paul-kardol/
https://sites.google.com/site/paulkardol/home

För nyheten på ERC:s webbplats, se:
https://erc.europa.eu/news/erc-awards-over-600-million-euro-europes-top-researchers