SLU-nyhet

Nytt underlag till skoglig referensnivå inom LULUCF

Publicerad: 09 december 2019

SLU har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt underlag till referensnivå för skog. Nivån kommer att reglera hur mycket av kolsänkan i skogen som får användas för att uppfylla Sveriges åtaganden inom EU:s klimatramverk under 2021–2025. Referensnivån ska säkerställa att kolsänkan i skogen bibehålls eller ökas i enlighet med Parisavtalet och är en del av den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Regeringen beslutar om det slutgiltiga förslaget på referensnivå i slutet av 2019.

I början av 2019 överlämnade Sverige till EU-kommissionen ett förslag på bokföringsplan för brukad skogsmark, inklusive skoglig referensnivå för perioden 2021–2025. Efter granskning lämnade kommissionen rekommendationer för hur referensnivån borde ändras för att bättre tillmötesgå förordningskraven. SLU har i arbetet med det nya underlaget i stort tillmötesgått EU-kommissionens rekommendationer.

Referensnivån har beräknats med det skogliga modelleringsverktyget Heureka för ungefär 30 000 provytor runt om i Sveriges skogar. Resultaten visar hur skogens växthusgasbalans utvecklas över tiden med start år 2010 om man antar samma skogsbruk som gällde under 2000–2009. Statistik från Riksskogstaxeringen om historisk tillväxt och avverkningar har legat till grund för beräkningarna.

Den viktigaste skillnaden jämfört med det tidigare förslaget är att en lägre avverkningsnivå nu har antagits. Upptaget enligt den nya referensnivån har beräknats till 39 343 kt koldioxid-ekvivalenter per år för 2021–2025. Av denna totalsiffra står upptaget i levande biomassa för 30 236 kt koldioxid-ekvivalenter per år. Avverkningarna i referensnivån speglar förhållandena under 2000–2009, då bland annat stormarna Gudrun och Per bidrog till hög avverkning. Detta innebär att avverkningarna i referensnivån är högre än den varit under de senaste åren. Den beräknade avverkningen i början av simuleringen år 2010 var 85,5 Mm3sk per år och under 2021–2025 var den 87,7* Mm3sk per år.

Avverkningsvolymerna i skogarna kan tillåtas att öka inom ramen för referensnivån så länge tillväxten fortsätter att öka. Särskilda undantagsregler kan ge ytterligare möjligheter till avverkningsökningar.

– En slutsats är att svensk skog, inom ramen för den skogliga referensnivån, kan fortsätta bidra med klimatnytta både genom en stor inlagring av koldioxid från atmosfären och genom att leverera en ökande mängd förnybar råvara, säger Johan Stendahl från SLU, som har lett projektet.

* Korrigerat värde: det står 87,3 i rapporten (m3sk = skogskubikmeter)


Kontaktinformation

Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

 

Spara

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se