SLU-nyhet

SLU:s ekonomi fortsatt stark

Publicerad: 20 februari 2019

SLU redovisar ett underskott på 54 miljoner kronor, men eftersom universitetet betar av ett kapitalöverskott på drygt en halv miljard så innebär det att ekonomin är fortsatt stark.

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet godkände vid sitt sammanträde på onsdagen årsredovisningen för 2018.

Det är främst inom forskningen som forskningsbidragen (inbetalningarna) har ökat, med ca 200 miljoner kronor.

Utbildningsvolymen mätt i antal helårsstudenter var 3 720 år 2018 och 11 200 för perioden 2016–2018 vilket innebär att SLU nästan når regeringens mål om 12 000 studenter. SLU tar nu krafttag för att rekrytera fler studenter. ”Ett ambitiöst och brett utvecklingsprogram har sjösatts för att inom en tioårsperiod nå visionen om dubbelt så många studenter vid SLU”, skriver rektor Karin Holmgren i årsredovisningen.

– SLU:s ekonomi är fortsatt stark. Universitetet gick 2018 med ett mindre underskott, minus 54 miljoner kronor och det innebär att vi fortsätter att arbeta bort det stora kapitalöverskott som SLU ackumulerat sedan tidigare. Några få verksamheter går med ekonomiska underskott men där pågår ett arbete för att hantera detta. Inflödet av externa forskningsmedel till SLU ökar: SLU har i dag över en miljard i oförbrukade bidragsmedel som kan tas i anspråk av verksamheten kommande år, säger universitetsdirektör Martin Melkersson.

SLU:s personalvolym ökade med fem procent från 2017 till 2018 och medeltalet anställda var 3 785.

Kontakt:

Universitetsdirektör Martin Melkersson, martin.melkersson@slu.se , tel 018-67 13 70

Rektor Karin Holmgren, rektor@slu.se , tel 018-67 12 58 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation