SLU-nyhet

Läckra svampar förbehandlar ved innan jäsning till etanol

Publicerad: 06 februari 2019

Sverige importerar en stor mängd ätbara svampar, speciellt exotiska svampar som shiitake och kungsmussling, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera dessa. Nu visar en svensk innovation att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och både göra den både billigare och snabbare.

– De flesta svampodlare använder steriliserade odlingssubstrat, där temperaturen höjs till 121 ºC och 2 bars övertryck. Det är energikrävande och dyrt. Vi har visat att det räcker med varmluft, säger docent Shaojun Xiong vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU i Umeå och forskare i Bio4Energy.

Förutom att det blir billigare har försöken dessutom visat på många andra positiva effekter.

– En traditionell odlingscykel för svampen shiitake är omkring 120-150 dagar. Vi har nu fått ner den till 90 dagar och dessutom blir skörden större, säger Xiong.

Försöken har bland annat gjorts på gallringsrester från björk. När substraten analyserades kemiskt efter skörd av svamparnas fruktkroppar fann forskarna än fler positiva resultat. Svampen livnär sig till stor del på att bryta ned vedens lignin med de enzymer mycelet producerar. Halten sjönk dramatiskt från 18% till 5%. Samtidigt var halten socker mycket högre i restsubstratet, som är ca 60-80% av ursprungliga torrsubstansen, jämfört med halten i substratet före svampodlingen. Detta är positivt och gör det möjligt att framställa etanol av restsubstratet.

– Integrerad odling av svamp och produktion av bioetanol som baseras på den nya och innovativa metod som vi har tagit fram minskar kostnaderna. För svampproduktionen rör det sig om minst en tredjedel lägre kostnader. Dessutom kan svamparnas nedbrytning av substratet ersätta termo-kemisk förbehandling som normalt används för att producera etanol från ved. Denna termo-kemiska metod står ungefär 30% av de totala kostnaderna för etanolens produktion. Svampodling på svensk vedråvara är ett intressant koncept för att i framtiden producera både mat och biobränsle, avslutar en leende Shaojun Xiong, som med kollegor nyligen publicerat resultatet i den ansedda tidskriften Bioresource Technology och hoppas att det blir fart på den inhemska odlingen av läckra matsvampar som livnär sig på ved.

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att framställa avancerade biodrivmedel, gröna kemikalier och nya material baserade på skogsråvara eller organiskt avfall. Ledande forskare från tre universitet, två institut och industrinätverk ingår i miljön. Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet samverkar med RISE Innventia, RISE Energy Technology Center och industripartner. Läs mer på www.bio4energy.se