SLU-nyhet

Akademisk högtid vid SLU i Alnarp

Publicerad: 14 maj 2019

Alnarp visade sig från sin bästa sida i försommarblom när det var dags för professorsinstallation.

Fem professorer installerades den 10 maj. De forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar.

  • Lisa Diedrich (professor i landskapsarkitektur) är designforskare inom landskapsarkitektur och urbanism och är mycket engagerad i tvärvetenskaplighet och kritiskt tänkande. Hon studerar i synnerhet hur övergivna industriområden med hjälp av designers kan omvandlas till urbana platser för allmänheten. Lisa Diedrich hävdar att landskapsarkitekter under utbildning och yrkesutövande har möjlighet att vara förändringsagenter för ett mer hållbart liv när planeten urbaniseras.
  • Laura Grenville-Briggs Didymus (professor i integrerat växtskydd) är specialist på algsvamparnas (Oomycetes) biologi och genetik. Bland dessa organismer finns ett flertal allvarliga växtpatogener och hennes nuvarande forskning är inriktad mot hållbara strategier för bekämpning av potatisbladmögel och andra sjukdomar som orsakas av algsvampar. I sådana strategier ingår användningen av biologisk bekämpning, och hennes forskningsgrupp har visat att det även finns nyttiga algsvampar. En sådan, Pythium oligandrum, kan livnära sig på olika sjukdomsframkallande algsvampar och svampar, inklusive den som orsakar potatisbladmögel.
  • Thomas Randrup (professor i utemiljöförvaltning) har som huvudsakligt forskningsområde stadslandskapets styrning och förvaltning, med betoning på städernas grönområden. Förvaltning inbegriper praktiknära frågor, från strategisk planering och utveckling till underhåll av olika typer av öppna ytor. Styrning handlar om medborgarnas medverkan i ledarskap, politik och införande av metoder för strategiskt beslutsfattande. Hur styrning och förvaltning kan främja städernas utbud av ekosystemtjänster, inklusive sociala värden, utgör en viktig fråga.
  • Johan A. Stenberg (professor i integrerat växtskydd) forskar bl.a. om samspelet mellan växter och deras skadegörare. Inledningsvis handlade det främst om vilda växter, men idag fokuserar han på odlade grödor, framför allt trädgårdsväxter. I sin forskning försöker han förstå hur olika ekologi-baserade växtskyddsåtgärder kan kombineras för att bekämpa skadegörare och gynna nytto-organismer i odlingar. Målet är att kunna erbjuda framtidens odlare en bukett av åtgärder som tillsammans utgör ett både effektivt och miljövänligt växtskydd.
  • Jean ("John") W. H. Yong (professor i hortikulturella odlingssystem) har tillsammans med sina kollegor utvecklat ett hållbart sätt att producera växter med ett minskat beroende av mineralgödsel genom tillförsel av organiskt material som innehåller naturliga biostimulanter. Genom att använda en daggmask-växtmodell har de funnit att tillväxten påverkas positivt av olika växthormoner och andra okända ämnen. Jean Yongs andra forskningsområde rör grönskans biologiska funktioner i landskapet – vegetationen ger många sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
Processionen leds av övermarskalk Åsa Larsson. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Varje professor presenterades med en film. Här är det Lisa Diedrich som presenteras. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Fem professorer installerades vid SLU i Alnarp. Från vänster: Jean W. H. Yong, Laura Greenville-Briggs Didymus, Johan A. Stenberg, rektor Karin Holmgren, Lisa Diedrich, Thomas Randrup och dekan Håkan Schroeder. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Ivriga diskussioner vid banketten. Här syns fr v Karl Lövrie, prodekan, Caroline Dahl, doktorand och verksamhetsledare, Kevin Bishop, vicerektor och Anders Carlsson, prefekt vid inst för växtförädling. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Kontaktinformation