SLU-nyhet

”Kris i naturen – vår existens har blivit sårbar”

Publicerad: 07 maj 2019

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj kommenterar en rad forskare den rapport som nyss släppts av FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Där beskrivs tillståndet för biodiversitet på sina håll som mycket allvarligt. Genomgripande förändringar behövs, menar forskarna i debattartikeln.

Förlusten av biologisk mångfald innebär att vi förlorar många ekosystemtjänster – ren luft, vatten, mat och andra råvaror, och rekreationsmöjligheter. IPBES budskap är att utvecklingen går åt fel håll, och att grundläggande förändringar behövs både i samhället och för individer, för att bromsa den negativa trenden.

Forskarna, däribland flera från Sveriges lantbruksuniversitet, skriver i debattartikeln att i ett globalt perspektiv behövs förändrade styrmedel för att göra denna förändring, till exempel:

· Öka miljöansvaret och avlägsna miljöskadliga subventioner, till exempel inom fiske och jordbruk.

· Förstärka demokratiska rättsstater och resolut genomföra miljölagar och miljöpolitik.

· Etablera systematiska redovisningar av hur ekonomisk verksamhet och internationell handel påverkar miljön.

I Sverige behöver vi exempelvis:

· Konsumera mindre för att minska trycket på naturresurserna.

· Specificera livskvalitet och vilka vanor och normer som driver samhällsutvecklingen, inklusive frågor om enskilt och gemensamt ansvarstagande.

· Möjliggöra fördjupade upplevelser av och relationer till natur och biologisk mångfald genom exempelvis utomhuspedagogik för barn och unga.

 

Undertecknare av artikeln är:

Marie Stenseke, Co-chair för IPBES mulitidisciplinära expertråd, Professor i kulturgeografi, Göteborgs Universitet

Cecilia Lindblad, Nationell kontakt för IPBES, Forskningssekreterare, Naturvårdsverket

Gunilla Almered Olsson, Professor i Humanekologi, Göteborgs universitet

Petra Andersson, Forskare i Praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Karin Beland Lindahl, Bitr professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Jan Bengtsson, Professor i Ekologisk miljövård, Sverige Lantbruksuniversitet

Lena Bergström, Docent ekologi, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet.

Maria van Berlekom, Chef för Enheten för globala miljösamarbeten, Sida

Anna Christiernsson, Docent i miljörätt, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet

Torbjörn Ebenhard, Biträdande föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Lars Gamfeldt, Lektor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Thomas Hahn, Docent i ekologisk ekonomi, Stockholms universitet

Monica Hammer, Docent i naturresurshållning, Södertörns högskola

Tuija Hilding-Rydevik, Föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Caroline Hägerhäll, Professor, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Margareta Ihse, Professor em i ekologisk geografi, Stockholms universitet

Maria Johansson, professor i miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet

Bengt Gunnar Jonsson, Professor i biologi, Mittuniversitetet

Tommy Lennartsson, Forskare, Centrum för biologisk mångfald

Regina Lindborg, Professor i naturresurshushållning, Stockholms universitet

Pia Norling, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Ulrika Palme, Universitetslektor i Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Klas Sandell, Senior professor i kulturgeografi, Karlstads universitet

Camilla Sandström, Professor i statsvetenskap, Umeå universitet

Maria Schultz, Internationell chef, Vi-skogen

Henrik Smith, Föreståndare för Centrum för miljö och klimatforskning, Professor i zooekologi, Lunds universitet

Johan Svensson, forskare, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Tove Thomasson, Naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen

Johan Uddling, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Laila Öberg Ben Ammar, samhällsplanerare, Sametinget


Kontaktinformation