SLU-nyhet

”Nya utmaningar kräver handling i skogspolitiken”

Publicerad: 07 maj 2019

Det är ingen tillfällighet att politikerna har varit avvaktande i skogspolitiken under lång tid. Marknaden har hittills löst flera av knutarna. Men nu står vi inför nya utmaningar som kräver handling.

Johanna Johansson är statsvetare vid Södertörns högskola med särskild inriktning på skogsfrågorna, och hon följer noga Sveriges och EU:s skogspolitik. Hennes analys är att politikerna nu kommer att tvingas hantera skogsfrågorna på ett annat sätt än tidigare.
– Under de senaste två decennierna har miljöcertifieringen varit det dominerade styrmedlet, säger hon. Det är främst skogsägarna själva och skogsindustrin som genom förhandlingar om certifieringsreglerna anpassat sitt skogsbruk för att få marknadens godkännande.
– Men i omställningen till en fossilfri välfärdsstat kommer politiken med största sannolikhet att behöva spela en större roll, fortsätter Johanna Johansson. Dels genom att underlätta för konsumenterna att välja gröna produkter, dels genom att säkra biologisk mångfald och skogens sociala värden samt genom att garantera långsiktiga spelregler och tillgång till biomassa.

Men den sistnämnda processen kan bli den svåraste. Ökade arealer skyddad skog ger minskad tillgång till virke. I ett läge där staten och näringslivet via Fossilfritt Sverige 2050 har ambitionen om en klimatsmart framtid med nya arbetstillfällen blir detta en reell utmaning.
– Istället har skogsdebatten under lång tid varit så polariserad att man kan tala om en legitimitetskris för skogspolitiken, säger Johanna Johansson. Därför välkomnar nu ett flertal intressenter – fast såklart av olika anledningar – regeringens initiativ till nationell nyckelbiotopsinventering, en kommande utredning om artskyddsreglerna samt det nyligen antagna nationella skogsprogrammet. Men de efterfrågar fler konkreta åtgärder och fortsatt dialog.
– Även om skogspolitiken är avreglerad har sektorn blivit mycket bredare. Den är nu miljöpolitik, energipolitik, närings- och landsbygdspolitik. Det mesta ska knytas ihop i en bioekonomi och för att den ska växa måste flera saker hanteras. Det blir en utmaning för beslutsfattarna att se till att skogspolitikens frivilliga och bindande styrmedel fungerar tillsammans.

Fakta:

Text: Sverker Johansson Foto: Ingrid Söderbergh

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid som publicerades i juni 2018.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation