SLU-nyhet

Hinder för implementering av urbana ekosystemtjänster: erfarenheter från sex skånska kommuner

Publicerad: 19 oktober 2020
Siluett av Malmö.

Vid en nyligen genomförd intervjustudie i sex skånska kommuner identifierades fyra åtgärdsområden för att kunna implementera ekosystemtjänster i kommunerna.

Dessa åtgärdsområden innefattar i) ett behov av att prioritera ekosystemtjänster inom den kommunala planeringen för att ta itu med dagens utmaningar på grund av bl.a. urbanisering och förlust av biologisk mångfald. Detta ger i sin tur upphov till ii) ett behov av helhetssyn inom den kommunala organisationen, baserat på iii) ytterligare dokumentation och standarder, vilket skulle främja iv) en organisationsomvandling och sektorsöverskridande strategier.

Behov av nya insikter och strategier

Studien bekräftade att det krävs nya insikter och strategier för att utforma och genomföra ekosystemtjänster inom stadsplaneringen. För att planerare och chefer ska kunna ta till sig kunskapen krävs konkreta data om ekosystemtjänsternas värde som möjliggör en avvägning i förhållande till andra kommunala prioriteringar. Intervjuerna visade också att ekosystemtjänster är mycket välkomna i kommunerna, trots de stora utmaningarna med styrningen. För att ekosystemtjänster faktiskt ska genomföras inom urban planering och förvaltning av grönområden krävs en mer integrerad stadsplanering och stadsförvaltning, minskat silotänkande och integrering av olika avdelningar. Detta är svårt att uppnå med nuvarande styrningsmodeller på kommunal nivå, vilket framhäver behovet av nya sektorsöverskridande förvaltnings- och organisationsstrategier samt nya integrerade sätt att planera. Resultatet pekar på behovet av ytterligare forskning om organisations- och förvaltningsaspekterna av genomförandet av ekosystemtjänster, framför allt i) ytterligare dokumentation om ekosystemtjänsternas faktiska fördelar och standarder för genomförandet, och ii) samarbete i utvecklingen och testningen av nya organisationsstrukturer, med tonvikt på holistiska och långsiktiga strategier för planeringen och förvaltningen av ekosystemtjänster. De fyra huvudsakliga åtgärdsområdena och de tillhörande utmaningar som dokumenterades här kan hjälpa forskarna och de ansvariga att identifiera flaskhalsar för främjandet av urbana ekosystemtjänster inom planeringen och förvaltningen, omvandla styrningen och därigenom öka de urbana miljöernas socioekologiska hållbarhet. Forskningen genomfördes av expertpanelen för urbana ekosystemtjänster inom Skåne Local Interaction Platform (SKLIP) i södra Sverige, som finansierades av Mistra Urban Futures.

En sammanfattning skriven av Åsa Ode Sang.

Läs hela artikeln

Aagaard Hagemann, Randrup, Ode Sang. 2020. Challenges to implementing the urban ecosystem service concept in green infrastructure planning: a view from practitioners in Swedish municipalities. Socio-Ecological Practice Research.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se