SLU-nyhet

Storsatsning ska ge fler studenter på skogsutbildningar

Publicerad: 03 november 2020
Foto på studenter på skogsexkursion

SLU satsar stort på att stärka intresset för skog hos unga. Basen i satsningen är ett digitalt, forskningsbaserat läromedel som lanseras på Sveriges gymnasieskolor hösten 2021. Det är Ljungbergsfonden som investerar i projektet, som ska ge fler sökande till skogsutbildningar.

Utgångspunkten för satsningen är skogssektorns behov av kvalitativ kom­pe­tensför­sör­jning. Samtidigt har antalet sökande till skogsutbildningar minskat gradvis under en längre tid. Projektet ska göra skog intressant och person­ligt relevant för unga i deras tan­kar om framtid och utbildning. Det övergripande målet är att fler söker till SLU:s skogsutbildningar.

– Vår analys visar att det absolut viktigaste för unga idag är säkra jobb och många valmöj­ligheter. Därför blir jobb vår ingång till att prata skog. Det är en glädjande insikt, eftersom det finns gott om både jobb och valmöjligheter för skogsutbildade, säger Anders Alanärä, forskare på SLU och initiativtagare till projektet.

Grunden i satsningen är ett digitalt, forskningsbaserat läromedel om skogens roll för en hållbar framtid. Läromedlet består av ett antal lättanvända och flexibla lektions­paket, och ett smörgåsbord av övningar, laborationer och filmer. SLU-fors­kare bor­gar för vetenskaplig kvalitet och spets. Ambitionen är att läromedlet även ska ligga i digital och pedagogisk framkant. Därför består teamet av personer med erfaren­heter inom undervisning och läromedel, skog, spelifiering och digitala lärverk­tyg.

– Det känns stimulerande och viktigt att jobba med ett läromedel som knyter an till aktuell forskning både inom utbildningsvetenskap och ämnen kopplade till skog. Det är rätt unikt, säger Anna Lodén, som arbetar med läromedlet. Anna Lodén är läro­medelsförfattare, gymnasie­lärare och nu doktorand på Lärarhögskolan vid Umeå uni­versitet.

Projektet är ett viktigt bidrag till SLU:s strategiska satsning på ett flexib­­lare och mer attraktivt utbildningsutbud. De nya skogsutbildningarna möter sektorns behov av kom­­pe­tens, liksom ungas preferenser kring utbildning.

Mer om läromedlet

Läromedlet riktar sig främst till naturbruksgymnasiet och högskole­för­bere­dande gymnasieprogram, men kan användas för alla gymnasieelever och (efter viss anpassning) för högstadiet. Det matchar gymnasiets läroplan väl, liksom det centrala innehållet i ett tiotal ämnen, till exempel naturkunskap, biologi och geografi. Den första versionen innehåller lektioner om klimat och hållbar utveckling, kol­bind­ning och kolets kretslopp, biobaserade råvaror, cirkulär bioekonomi och den svenska skogs­debatten. Fler lektioner kommer att läggas till framöver. Innehållet är tvär­ve­ten­­­skap­ligt, och det tänkta upplägget lämpar sig väl för ämnes­över­­gri­pande under­vis­ning. Lärare kan anpassa materialet efter sina under­vis­nings­metoder och elevers olika behov. Under november testas den första versionen av drygt femtio lärare över hela Sverige. Läromedlet lanseras hösten 2021.

Kontaktpersoner

Jessika Lagrelius, projektledare
Fakulteten för skogsvetenskap/Future Forests, SLU
073-642 12 34, jessika.lagrelius@slu.se

Anders Alanärä, projektägare, professor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
070-665 76 13, anders.alanara@slu.se

Pressbild

(Får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Skogsexkursion. Foto: Andreas Palmén


Kontaktinformation