SLU-nyhet

Ny rapport om övervakning av biologi i jordbruksvattendrag

Publicerad: 09 december 2020
Omslag till raport.

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön utvärderas data från den biologiska övervakning som utförs i fyra vattendrag i södra Sverige. I rapporten diskuteras också möjligheten att förbättra övervakningsprogrammet.

Sedan 2010 provtas årligen bottenfauna och kiselalger i fyra av de vattendrag som ingår i den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel. Resultatet från provtagningen visar att vattendragen innehåller relativt många arter av bottenfauna, även om enskilda prover var artfattiga. Index för både bottenfauna och kiselalger visar att vattendragen är näringsrika, vilket inte är förvånande eftersom ungefär 90% av avrinningsområdena består av jordbruksmark. Index som visar påverkan från miljöföroreningar visade tecken på påverkan, vilket skulle kunna bero på bekämpningsmedel.

I rapporten betonas att det är viktigt att fortsätta provtagningen med samma metoder för att hålla tidsserierna intakta, men övervakningen skulle kunna förbättras genom kompletterande undersökningar, exempelvis DNA-provtagning, eller genom att fler vattendrag eller andra typer av ytvatten i jordbrukslandskapet provtas.

Ladda ner rapporten

Hallstan, S., Boström, G. & Gönczi, M. 2020. Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet. CKB rapport 2020:2. Sveriges lantbruksuniversitet.