SLU-nyhet

18 SLU-ledda projekt får 156 miljoner i forskningsbidrag från Formas

Publicerad: 28 oktober 2021

Häromdagen tog forskningsrådet Formas beslut om finansiering av forskning inom fyra utlysningar. Det handlar om den svenska skogens roll i klimatomställningen, landsbygder och regional utveckling, från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle samt mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.

Nedan följer en lista över SLU-forskare som beviljades medel i de olika utlysningarna, samt belopp och projekttitel. Mer information om utlysningarna nås via ett nyhetsbrev från Formas.

Den svenska skogens roll i klimatomställningen

 • Hjalmar Laudon, 16 000 000 (Möjligheter och begränsningar med skötsel av skogsmarksdiken för klimatet)
 • Michael Gundale, 16 000 000 (Bedömning av samband och avvägningar mellan produktivitet, klimateffekter och biodiversitet i norra Sveriges skogar)
 • Björn Lindahl, 15 872 028 (Hyggesfritt skogsbruk i Sverige - kolsänka, avkastning och biodiversitet i marken)                    
 • Karin Öhman, 15 975 146 (Hållbart nyttjande av skogen under skiftande samhällsparadigmer och ett föränderligt klimat - Informerade beslut baserade på vetenskap och intressentsamverkan (SPARC))                     
 • Tomas Lundmark, 14 271 507 (Route to Paris)
 • Seema Arora-Jonsson, 16 000 000 (Klimatomställning i omtvistade skogar: rättvis styrning och förvaltning i en digital tid)

Läs mer om dessa skogliga projekt i en separat nyhet:
SLU bidrar till kunskapslyft kring frågor om skog och klimatomställning

Landsbygder och regional utveckling

 • Emil Sandström, 8 000 000 (Gröna vågen vänder åter och dess bidrag för förståelsen av en hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning)
 • Seema Arora-Jonsson, 8 000 000 (Migration och miljöförvaltning – vägar till hållbara landsbygder)

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

 • Örjan Östman, 3 665 509 (Vasskörd som habitatrestaurering, foder till husdjur och åter-cirkulering av näringsämnen)
 • Lenka Kuglerová, 3 678 820 (Att genom intressentdialoger och försöksytor precisera de svenska målbilderna för funktionella kantzoner mot vattendrag)
 • Karin Nilsson, 3 999 444 (Betydelsen av habitat och konnektivitet – implementering av modellverktyg inför omprövningar av svensk vattenkraft)

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

 • Elin Manell, 6 693 125 (Studier av det medfödda immunförsvaret hos gris - betydelse för 3R och djurhälsa)
 • Ivã Lopes, 4 781 177 (Går mot cirkularitet: mikrobiell och kemisk karakterisering av avfallsbaserade gödselmedel från svarta soldatfluglarvers behandling av organiska material)
 • Amélie Truchy, 5 238 536 (Anpassning av ett funktionellt tillvägagångssätt för att identifiera och kartlägga ekosystemtjänster i rinnande vatten: För bedömning i nationell skala)
 • Monique Smith, 4 541 054 (Biologisk kontroll med hjälp av mikrober - hur rotmikrobiomet kan inducera försvar mot skadegörare i vetesorter av olika ursprung och hur detta kan användas i ett förändrat klimat)           
 • Anna Kristina Edenbrandt, 3 906 614 (Minskad klimatpåverkan genom förändrade livsmedelsval - effekter av klimatmärkning, skatter och nudges)
 • Nathan Clay, 5 298 322 (AFTER--Agri-Food-övergång för rättvis motståndskraft: mot social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet i Spaniens mandelsektor)
 • Xiaoning Zhang, 4 938 124 (Växtskydd Två-i-en: användning av omnivora predatorer som livvakter och växt-vaccinerare)