SLU-nyhet

HMH gläds över Formasbidrag!

Publicerad: 26 november 2021
Formas logo

Vid möte den 25 november så beslutade det statliga forskningsrådet Formas om vilka forskningsprojekt som skulle beviljas pengar. För husdjurens miljö och hälsa (HMH) så resulterade det i bidrag till fem stycken projekt, vilka tillsammans tilldelades 24,9 miljoner kronor.

Det statliga forskningsrådet Formas delar årligen ut medel till forskning som handlar om framför allt hållbar utveckling och som ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande. Institutionen brukar varje år ansöka om anslag för ett antal projekt och i år var det alltså fem stycken projekt som tilldelades medel.

Projekten som beviljats anslag från Formas handlar om fisk, värphöns, köttkvalitet och djurförsöksetiska prövningar. Projekten har tilldelats mellan tre och åtta miljoner vardera och sammanlagt fick alltså institutionen nästan 25 miljoner kronor. Institutionen gläds över detta bidrag som gör det möjligt att genomföra dessa projekt och är ett värdefullt bidrag vad gäller vår forskning och utbildning.

Projekten som beviljats medel är:

  • Utveckling av artspecifika rekommendationer för slakt av fisk inom svenskt vattenbruk
  • Fisken flyttar in: Fiskvälfärd och hållbar utveckling av svenska vattenbruksinitiativ
  • Att känna sig trygg: Främja positiv välfärd och motståndskraft hos värphöns
  • Hur hanterar vi det nya PSE-köttkvalitetsproblemet i griskött?
  • Transparens och välmotiverade beslut – en förbättring av den djurförsöksetiska prövningen